Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek. 1 Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

/Wartość całkowita kontraktu

688 811 618,14 zł

Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek. 1 Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

/Wartość całkowita kontraktu

688 811 618,14 zł

Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek. 1 Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

/Wartość całkowita kontraktu

688 811 618,14 zł

Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście Odcinek. 1 Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

/Wartość całkowita kontraktu

688 811 618,14 zł

/Numer projektu

GDDKiA O.Sz.D-3.2410.41.2019

/Nazwa kontraktu

Realizacja Odcinka 1 „Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek. 1 Świnoujście - Dargobądz (bez węzła)”.

Przewidywane lata realizacji Kontraktu:  2020 – 2024
Data rozpoczęcia Kontraktu:  28.08.2020
Data zakończenia Kontraktu:  28.05.2024

Opis kontraktu

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w granicach województwa zachodniopomorskiego, na terenie gminy Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Łunowo, Parłówko, Dargobądz.

Lokalizacja projektu na mapie województwa:

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 17 km,
 • budowa węzłów drogowych:
  • Świnoujście
  • LNG
  • Łunowo,
  • Międzyzdroje,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogi ekspresowej,
 • budowa systemu odwodnienia drogowego,
 • budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
 • budowa wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
 • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • budowa obiektów inżynierskich.
 • budowa przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 • przebudowa cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 • wycinka istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 • roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 • przebudowa infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 • wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 • zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 • wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 • wykonanie w rejonie projektowanych przejść dla zwierząt płotków ochronno -naprowadzających
 • wykonanie elementów ochrony środowiska w postaci zieleni krajobrazowej i izolacyjnej
 • wykonanie wygrodzenia pasa drogowego z siatki stalowej o wys. 2,4 m z bramami i furtkami
 • budowa ekranów akustycznych

Wariantowanie przebiegu drogi
W opracowywanym STEŚ i Raporcie Oddziaływania na Środowisko przygotowano 4 warianty przebiegu i warianty stanowiące ich połączenia.
W decyzji środowiskowej został wybrany wariant 4
Plany orientacyjne wariantów przebiegu drogi:

Cel inwestycji

Budowa drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.

Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

/Zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowany przez:

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
ul. Bohaterów Warszawy 33; 70-340 Szczecin 
tel.: + 48 091 432 53 00
e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl

http://www.gddkia.gov.pl

/Konsultant

TPF Sp. z o.o.
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa
tel.: + 48 22 57 58 110
fax: + 48 22 57 58 111

Biuro Konsultanta (Inżyniera Kontraktu Odcinka I)

TPF Sp. z o.o.
ul. Monte Cassino 16/8
70-466 Szczecin

biuros3@tpf.com.pl

tel. 664412879

https://tpf.com.pl

/Wykonawca Robót

POLAQUA Sp. z o.o.

ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno  

tel. +48 (22) 20 17 301, fax +48 (22) 20 17 310
e-mail: recepcja@polaqua.pl

https://polaqua.pl/

/

/