czwartek 09/12/2021

Obwieszczenie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki obwieścił w dn. 07.12.2021 r., że na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)”.