niedziela 03/04/2022

Postęp prac za okres od 21.03.2022 r. do 27.03.2022 r.

Prace zrealizowane:

1.Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800:

 • Magazynowanie materiałów

4. Budowa zjazdu

 • Budowa zjazdu z płyt betonowych przed obiektem E-15

BRANŻA DROGOWA

1.Wycinka drzew i krzewów:

 • km 0+800 – 1+100
 • km 1+400 – 1+740
 • km 5+300 – 5+700

Szacunkowa ilość 2,20 ha.

2. Karczowanie

 • km 5+300 – 5+800
 • Woliński Park Narodowy

Szacunkowa ilość 8,75 ha.

3. Trasa zasadnicza + węzły

 • zdjęcie humusu km 3+800 – 4+250

Szacunkowa ilość 18 000 m².

Postęp prac i robót projektowych:

1.Branża budowlana

 • Otrzymano zatwierdzenie tomu 1.3 przez IK
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 – przygotowano stanowisko Projektanta do uwag i przekazano do akceptacji Wykonawcy, ustalenia ostatecznych rozwiązań z Wykonawcą
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – przygotowanie stanowiska Projektanta do uwag i przekazano do akceptacji Wykonawcy
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań,
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK,
 • Udział w radzie Koordynacyjnej,
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót.

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK lub Zamawiającego do wersji papierowej dokumentacji związanej z inwentaryzacją nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Oficjalne złożenie odpowiedzi na wezwanie RDOŚ w zakresie DZ9 po akceptacji IK i Zamawiającego
 • Ponowne przekazanie Raportu OOŚ dla DZ10 do IK i Zamawiającego

5. Branża sanitarna

 • Wysłano PW kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia ZMPSiS,
 • Otrzymano pismo ZWIK Świnoujście w sprawie uwag do projektu piezometrów oraz przekazania zapewnienia,
 • Otrzymano od GAZSYSTEM pismo w sprawie zgody na zgodę materiały dla rury przewodowej DN300,
 • Otrzymano od GAZSYSTEM schemat sieci gazowej DN300,
 • Otrzymano uzgodnienie PB i PW przebudowy sieci wodociągowej
  ze ZWIK Świnoujście,
 • Przekazano mailowo do ZWIK projekty monitoringu – piezometry z wprowadzonymi uwagami,
 • Analiza i wprowadzanie uwag do PW tom 3.2, 3.3. i 3.4
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Rada koordynacyjna.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na uwagi IK do PW 4.3 rew. 01,
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK PW tom 4.1 rew. O1
 • Analiza uwag IK do PW tomu 4.4 rew. 01
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.01.03.01 oraz D.01.03.01a, D.07.07.01
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Wprowadzanie uwag do ROS dla DZ10

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi IK do PW tom 5.1 rew. 00, 5.2.1 rew. 01, 5.2.2 rew. 01, 5.2.3 rew. 01, 5.2.4 rew. 01
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -wprowadzanie uwag IK i przekazano ponownie do akceptacji
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci
 • Opracowywanie przedmiaru robót – wprowadzano uwagi Wykonawcy do dokumentacji i przekazano ponownie do akceptacji

8. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB H.00.00.00 rew. 01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

9. Geotechnika

 • Otrzymano uwagi IK do Tomu 1.5 – przygotowano stanowisko Projektanta i przekazano do akceptacji Wykonawcy
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

10. System zarządzania ruchem

 • Ponowne wystąpienie do UMŚ ws. tras objazdów
 • Wysłano odpowiedź na uwagi zgłoszone przez IK ws. analizy bezpieczeństwa – oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego

11. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza i wprowadzanie uwag zgłoszonych przez UM Świnoujście do SOR – przygotowywanie stanowiska Projektanta do zgłoszonych uwag
 • Analiza uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKIA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022r.
 • Oczekiwanie aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym