wtorek 10/05/2022

Postęp prac za okres od 02.05.2022 r. do 08.05.2022 r.

Prace zrealizowane:

1.Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiału nasypowego

Szacunkowa ilość 9 500 t.

4. Platforma

 • Platforma pod mury oporowe S7 i S8 – kontynuacja prac

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1.Karczowanie

 • km 0+300 – 1+000

Szacunkowa ilość 0,50 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 4+800 – 5+100

Szacunkowa ilość 3 000 m².

3. Podłoże

 • km 4+250 – 4+400

Szacunkowa ilość 9 000 m².

4. Nasypy

 • km 5+400 – 5+700

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zabezpieczenie nasypów/wykopów

 • Zabezpieczenie nasypów obiekt E18 (zabezpieczenie pasa rozdziału)
 • Zabezpieczenie nasypów obiekt E15 (zabezpieczenie pasa rozdziału)

Szacunkowa ilość 185,60 m².

2. Platformy robocze, drogi technologiczne

 • Wykonywanie platform oraz dróg technologicznych przy obiekcie E15P

3. Dostawa materiału

 • Dostawa zbrojenia – E18

Szacunkowa ilość 72 t.

 • Mury oporowe S7 i S8 – dostawa grodzic stalowych

4. Wykop

 • Wykop WD-04
 • Wykop WŁ-05

Szacunkowa ilość 1 900 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja sanitarna

 • KS-3; DN200X5,9mm, L = 63,0mb + 2,0 studnie bet. (wykonanie 80%) [kanalizacja sanitarna tłoczna Dz110 po tej samej trasie]

Szacunkowa ilość 50,40 mb.

2. Kanalizacja sanitarna tłoczna

 • Kst1 [dokończenie odcinka rury osłonowej od Z1.1 – Z1.2 – metodą bezwykopową (przewiert)]
 • Kst2 [montaż odcinka rury osłonowej od Z2.2 – Z2.3 – metodą bezwykopową (przewiert)]

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 w dn. 14.04.2022 r. odbyło się spotkanie z zespołem IK i omówiono wątpliwe kwestie – przygotowano aktualizację projektu po uwagach IK i stanowisko Projektanta do uwag i przekazano do akceptacji Wykonawcy
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań w tym Planu Działań Ratowniczych
 • Uszczegóławianie planu działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona środowiska

 • Analiza wezwanie RDOŚ i PGW Wody Polskie ws. DŚU dla DZ9 – w dn. 05.05.2022 r. odbyło się spotkanie z PGW WP w celu omówienia wezwania – w dn. 06.05.2022 r. przekazano Aneks nr 01 do KIP DZ9 do akceptacji IK i GDDKiA
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez Burmistrza Międzyzdrojów

4. Branża sanitarna

 • Otrzymanie notatki służbowej od PA ws przebudowy kanalizacji sanitarnej na terenie PKP – przekazanie rozwiązań zamienny dla przebudowy KS-03
 • Udział w radzie technicznej dla PW TOM 3.5 z GAZ System w dniu 06.05.2022 r. – otrzymano uwagi do PW od Gestora
 • Otrzymano mailowo uzgodnienie projektów PW przebudowy KS i wody od ZLK w Szczecinie (PKP)
 • Bieżąca aktualizacja projektu kanalizacji deszczowej z uwagi na zmiany w branżach wiodących, ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 3.1 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10 i DZ9
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Rada koordynacyjna

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.01.03.01 oraz D.01.03.01a
 • Oczekiwanie na stanowisko IK ws. wyjaśnień do tomu 4.4 Budowa oświetlenia drogowego
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Wprowadzanie korekt wynikających ze zmian w branży mostowej przy obiekcie W13 – aktualizacja Projektów Wykonawczych
 • Oczekiwanie na wydanie warunków przyłączenia dla urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK- trakcja)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – przekazano do zatwierdzenia przez IK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Powtórna wysyłka PW do uzgodnień w PKP PLK po zmianach w rejonie obiektu W13
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

7. Melioracje

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika –  w trakcie roboczych ustaleń z IK

8. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK tomu 1.5 rew. 01 przez IK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

9. System zarządzania ruchem

 • W dn. 22.04.2022 r. otrzymano pismo z UMŚ ws. objazdów – trwa analiza
 • Oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.
 • Oczekiwanie na aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym