wtorek 11/10/2022

Postęp prac za okres 03.10.2022 r. do 07.10.2022 r.

Prace zrealizowane:


1.Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800 – szacunkowa ilość 7128,54 t.

4. Magazyn w km 3+800, km 2+300, ul. Ludzi Morza – szacunkowa ilość 15 800 t.

5. Bunkry km 1+600 – Kontynuacja rozbiórki bunkrów i oczyszczania terenu z niewybuchów.

BRANŻA DROGOWA

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano 10%

2. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 11 000 m3.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 2+000 – 3+300
 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8500 m3.

4. Wymiana gruntu

 • km 9+870 – 10+000

Szacunkowa ilość 4000 m3.

5. Odhumusowanie

 • km 11+900 – 14+200 str. L

Szacunkowa ilość 4500 m2.

6. Rozbiórka chodnika

 • ul. Ludzi Morza

Szacunkowa ilość 260 m2.

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż powłoki konstrukcji stalowej – obiekt PPR-7 – wykonano 0,80 kpl.
2. Beton ścian podpory L2 – obiekt W-8 – wykonano 95 m3.
3. Beton ścian podpory P1 – obiekt W-9 – wykonano 220 m3.
4. Beton fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – wykonano 90 m3.
5. Zbrojenie fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – wykonano 15 T.
6. Wykonanie platformy pod DSM P2 – obiekt W-9 – wykonano 200 m2.
7. Zbrojenie fundamentu podpory L1 – obiekt W-10 – wykonano 15 T.
8. Wykonanie platformy pod DSM – P3 i L3 – obiekt W-10 – wykonano 500 m2.
9. Zbrojenie korpusu przyczółka P1 – obiekt W-10 – wykonano 7,5 T.
10. Zbrojenie fundament L2 – obiekt W-10 – wykonano 7 T.
11. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WD-14 – wykonano 0,40 kpl.
12. Zbrojenie ścian i filarów podpory P3,P4 – obiekt E-15P – wykonano 15 T.
13. Izolacja fundamentów podpór P1, P2, P3 – E-15P – wykonano 270 m2.
14. Obsypka fundamentów – E-15P – wykonano 120 m3.
15. Pale prefabrykowane podpór tymczasowych Z9, Z10 – obiekt E-15P – wykonano 150 mb.
16. Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop P5 – obiekt E-15P – wykonano 270 m2.
17. Beton fundamentu podpory P1 – obiekt W-17P – wykonano 72 m3.
18. Zbrojenie ściany podpory P3 – obiekt W-17P – wykonano 10 T.
19. Zbrojenie oczepu muru oporowego S8 – wykonano 2 T.
20. Fundament z kruszywa – obiekt PZ-7 – wykonano 10 m3.
21. Fundament z kruszywa PZ-8 – wykonano 25 m3.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1.Kanalizacja deszczowa – kd57.1 – kd57.2 – kd57.3 DN315mm, [odpowiednio: L = 13,0 – 19,0 – 24,0mb] – wykonano 56 mb.
2. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • kd-57.2 – Wp57.2; DN200mm, L = 1,0mb,
 • kd-56.2 – Wp56.2; DN200mm, L = 2,0mb,
 • kd-56.2 – Wp56.2’; DN200mm, L = 2,0mb

BRANŻA MELIORACYJNA
1. Kanał melioracyjny – S4 – S5; DN800mm, [L = 27,90mb] – szacunkowa ilość 27,90 mb.
2. Kanał melioracyjny – S2a – S2 – S1(M2) [L = odpowiednio: 25,6 – 55,0 = 80,60m] – szacunkowa ilość 80,6 mb.
2A. Kanał melioracyjny – Przepust PM5 – szacunkowa ilość 20,80 mb.
2B. Kanał melioracyjny – Przepust PM6 – szacunkowa ilość 21 mb.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
1.Przebudowa kolizji Orange 1 – kontynuacja prac
2. Przebudowa kolizji Polkomtel 4,2 – wykonane
3. Przebudowa kolizji Orange 6 – wykonanie wykopu
4. Przebudowa kolizji Polkomtel 7- wykonanie wykopu

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia Kolizja 2G – prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć – c.d.
2. Gazociąg średniego ciśnienia kolizja 1G – układka rur przewodowych gazowych: gz1.5 – gz1.6 – gz1.7 [odpowiednio: 60,10 – 13,20mb] – wykonano 73,30 mb.
3. Gazociąg wysokiego ciśnienia Kolizja 1G – próba ciśnienia – wykonano z wynikiem pozytywnym. Przygotowania do przepięcie w istniejącą sieć – w trakcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
1. Przebudowa kolizji energetycznych – Prace nad fundamentem nr 12 kolizji A – kontynuacja prac, rozpoczęcie prac nad fundamentem 13.
2. Przebudowa kolizji energetycznych SN19 – wykonanie muf
3. Przebudowa kolizji energetycznych SN7 – kontynuacja prac
4. Przebudowa kolizji energetycznych SN15 – wykonanie wykopu
5. Przebudowa kolizji energetycznych SN20 – przygotowanie do mufowania


Postęp prac i robót projektowych:


1.Branża drogowa:
• Analiza i wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 02,
• Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
• Udział w Radzie Koordynacyjnej,
• Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

• Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
• Poprawa projektów PW murów oporowych
• Przygotowanie i złożenie aktualizacji PT dla obiektu W13
• Korekty materiałów do polecenia zmiany obiektu (WS-1) W-03
• Wydruk PW obiektów W-9 i W13
• Prace w ramach NA
• Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

• Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona środowiska

• Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ,
• Decyzja DŚU dla DZ10 stała się ostateczna w dn. 23.09.2022r.

5. Branża sanitarna

• Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie,
• Opiniowanie projektu dodatkowego kabla SN pod obiektem W-06;
• Narady koordynacyjne.

6. Branża elektroenergetyczna

• Wprowadzanie zmian w PW tom 4.3 w ramach zasilania urządzeń SZR w km 15+408
• Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2
• Koordynacja i uzgadnianie tras sieci srk z wykonawcą sieci dla PKP PLK, na podstawie uzyskanych pomiarów powykonawczych
• Przygotowanie rysunków szczegółowych oraz schematów elektrycznych dla iluminacji obiektu WŁ-05
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych
• Wydruki PW tom 4.1, 4.2

7. Branża telekomunikacyjna

• Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Branża melioracyjna

• W dniu 07.10.2022 otrzymano zatwierdzenie tomu 6.1 rew. 03 przez IK

9. Geotechnika

• W dniu 07.10.2022 otrzymano zatwierdzenie tomu 1.5
• Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB

10. System Zarządzania Ruchem

• Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK znak IK/S3/AI/TPF-0287/2022/09/WK-680 z dn. 27.09.2022r.

11. Organizacja Ruchu

• Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR