wtorek 26/01/2021

Postęp prac za okres od 18.01.2021 r. do 22.01.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów
 • Przygotowanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających

2. Branża mostowa

 • Aktualizacja rozwiązań obiektów kolejowych po spotkaniu z ZLK
 • Aktualizacja rozwiązań obiektów służących jako przejścia dla zwierząt
 • Przygotowanie rozwiązań dla wiaduktów drogowych nad S3
 • Udział w Radzie Technicznej nr 1
 • Przygotowanie rozwiązań wg wyjaśnień i stanowiska IK otrzymanych na RT1
 • Weryfikacja i aktualizacja zakresu badań geologicznych dla murów oporowych i dodatkowych wariantów obiektów nad liniami kolejowymi
 • Przygotowanie do spotkania z IK, celem wyjaśnienia rozbieżności stanowisk dotyczących interpretacji zapisów PFU dla obiektów mostowych
 • Analiza zgodności projektowanych rozwiązań z otrzymanym projektem wykonawczym inwestycji realizowanej przez Torpol

3. Branża geodezyjna

 • Pomiary dla potrzeb projektowania obiektów inżynierskich i hydrologicznych
 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów dotychczasowych
 • Edycja danych NMT
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji
 • Przygotowanie danych do operatów dla ośrodka dokumentacji

4. Ochrona środowiska

 • Rozpoczęto prace nad dokumentacją do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg DZ-9 i DZ-10
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska

5. Branża sanitarna

 • Otrzymanie i analiza warunków technicznych z PSG Sp. z o.o.
 • Wystąpienie do Gminy Międzyzdroje w sprawie gazociągu przy ul. Nadbrzeżnej, wskazanego w piśmie PSG
 • Mailowe przekazanie do GAZSYSTEM kategorii dróg projektowanych
 • Kontakt telefoniczny z GAZSYSTEM w sprawie telekonferencji
 • Korekta wylotów kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających w dostosowaniu do skorygowanych lokalizacji zbiorników
 • Korekta tras sieci wodociągowej w rejonie ujścia Odra
 • Wrysowanie propozycji przebudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ZWIK Międzyzdroje
 • Wystąpienie do PKP ZLK w Szczecinie w sprawie likwidacji sieci wodociągowej pod trasą S3

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja międzybranżowa
 • Wprowadzenie danych z inwentaryzacji na plan sytuacyjny

7. Branża telekomunikacyjna

 • Koordynacja z GW, GP
 • Próba identyfikacji operatorów niewskazanych w PFU i STEŚ, jak w wykazie UKE zakreślonym do obszaru inwestycji
 • KT pod ciekami wodnymi – analiza warunków

8. Geologia

 • Prace związane z opracowaniem PRG po ustaleniach z IK
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren

9. Melioracje

 • Kontynuacja pracy nad projektem zbiorników retencyjnych
 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego

10. Geotechnika

 • Prace związane z opracowaniem PRG po ustaleniach z IK
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren