wtorek 09/03/2021

Postęp prac za okres od 01.03.2021 r. do 05.03.2021 r

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Opracowanie projektów PB – cd
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Udział w spotkaniu z IK i Z ws aspektów środowiskowych w tym obiektu E-2
 • Edycja PB do oceny IK

3. Branża geodezyjna

 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji
 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Uzupełnianie uwag dot. operatów dla KODGiK Szczecin
 • Analiza wywiadów z Enea

4. Ochrona środowiska

 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Pozyskano (w wersji roboczej aktualne dane dotyczące lokalizacji siedlisk przyrodniczych i wykonano wstępne analizy zajętości pod pas drogowy)

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano warunki techniczne od GAZSYTSEM, analiza
 • Otrzymano pozytywne uzgodnienie przełączeń gazociągu średniego ciśnienia z Gazowni w Gryficach
 • Otrzymano porozumienie z PSG od GDDKiA do przejrzenia
 • Korespondencja mailowa z Wykonawcą tunelu w Świnoujściu w celu koordynacji prac w zakresie istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wodociągu w ul. Wrzosowej oraz rejonu opisanego „basen”
 • Kontakt telefoniczny z ZWIK Międzyzdroje w sprawie uzgodnienia trasy przebudowy kanału sanitarnego,
 • Kontakt z PKP w sprawie uzgodnienia likwidacji sieci,
 • Analiza wpływu zmian niwelety na kanalizację deszczową,
 • Analiza możliwości odprowadzenia wód z jezdni głównej poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe do rowów drogowych,
 • Analiza wysokościowa oraz korekty zaprojektowanej kanalizacji deszczowej między zbiornikami a rowami drogowymi,
 • Obliczenia zlewni cząstkowych,
 • Wydanie projektu budowlanego.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Przygotowywanie egzemplarzy PB Oświetlenia, Zasilania, WN, Przebudowy trakcji i srk

7. Branża telekomunikacyjna

 • Opracowanie projektu budowlanego w zakresie KT i kolizji telekomunikacyjnych. Wydanie do GW.

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań

9. Melioracje

 • Otrzymano warunkowe uzgodnienie przejścia rowu od Uzdrowisko Świnoujście S.A.
 • Kontynuacja nad rozwiązaniami  przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego
 • Przygotowanie projektu budowlanego

10. Geotechnika

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej