środa 10/08/2022

Postęp prac za okres od 01.08.2022 r. do 07.08.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Bunkry km 0+450 – 0+500 – kontynuacja prac związanych z rozbiórką bunkrów

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Odhumusowanie

 • km 14+000 – 15+000

Szacunkowa ilość 5 000 m².

2. Nasypy

 • km 12+000 – 17+028
 • km 5+400 – 5+700
 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 7 000  m³.

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 3 000  m³.

4. Wykopy

 • km 1+400 – 1+600

Szacunkowa ilość 3 000  m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podpory P2 – WŁ-5

Szacunkowa ilość 20  m³.

2. Beton ław P1, P2 – PPR-7

Szacunkowa ilość 38  m³.

3. Beton podkładkowy podpory P1, P2 – W-8

Szacunkowa ilość 70  m³.

4. Zbrojenie ław fundamentowych podpory P1 – W-8

Szacunkowa ilość 10 T.

5. Wykonanie kolumn DSM podpory P1 – W-9 – 0,5 kpl

6. Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu – WE-19

Szacunkowa ilość 300 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Przepust dla ZWiK Wkp3 – dokończenie metodą przewiertu – wykonane
 • Przepust dla ZWiK Wkp1a i Wkp1b – montaż metodą przewiertu – wykonano tylko Wkp1b
 • W3 – wykop pod wodociąg (Wz3.14 – Wz3.13)
 • W2 – próba ciśnienia – wynik pozytywny

2. Kanalizacja tłoczna

 • Kst2 – przygotowanie do próby ciśnienia – prace w toku

3. Kanalizacja sanitarna

 • [KS2] – wykonano od Sg2.1 do studni istniejącej

4. Rozbiórka istniejących kanalizacji przeznaczonych do rozbiórki: przy rondzie „Międzyzdroje” i km: 11+900 – 12+300

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange 1 – kontynuacja prac

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć – prace geodezyjne w toku

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G – wykop pod gazociąg, odwodnienia wykopów [zapłukiwanie igłofiltrów] – prace w toku
 • Kolizja 2G – przygotowanie odcinka do próby ciśnienia, zasypka wykopów, wykonane uzupełnienie izolacji na miejscach spoin

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa) – przepięcie światłowodu – prace w toku
 • SN1 obca – montaż muf + przełączenie do sieci SN9B – ułożenie kabla + zasypanie + zagęszczenie SN11/2, SN17 – wykop

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Tom 1.1 i 1.2 rew. 02 – ponownie przekazano do Inżyniera celem zatwierdzenia
 • Otrzymano zatwierdzenie przez IK tomu 1.4
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia obiektu WŁ14
 • Wprowadzanie uwag IK i Zamawiającego do projektów PW ekranów akustycznych
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PW konstrukcji oporowych cz. 3 z 3
 • Wprowadzanie korekt do PW cz. 2 i 3 obiektu W-9
 • Wprowadzanie uwag do przedmiaru robót i oczekiwanie na kolejne uwagi do przedmiaru robót
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Przygotowywanie wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona Środowiska

 • Otrzymano akceptację IK i Zamawiającego Aneksu nr 2 do KIP ws. DZ9
 • Przekazanie do RDOŚ odpowiedzi na wezwanie dot. wniosku ZWiK tj. Aneksu nr 2 do KIP ws. DZ9
 • Otrzymano do wiadomości obwieszczenie Burmistrza Miasta Międzyzdrojów ws. zakończenia postępowania dot. wydania DŚU dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Tom 3.1 rew. 02, 3.4 rew. 04 i 3.5 rew. 03 – ponownie przekazano do IK celem zatwierdzenia
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Korekta rozwiązań w zakresie studni Z2.2, tom PW 3.3
 • Narady koordynacyjne
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie pozostałych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży sanitarnej przez IK

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na akceptację propozycji iluminacji obiektu WŁ-05 celem wprowadzenia do dokumentacji do tomu 4.4
 • Analiza możliwych rozwiązań ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN celem przekazania do IK i Zamawiającego
 • Otrzymano uzgodnienie w UM Świnoujście tomu 4.4 PW
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK i Wykonawcy do PW tom 5.1.1 i przekazano ponownie do akceptacji Wykonawcy
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Otrzymano odpowiedź Inżyniera ws. uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych
 • Zaktualizowano i przekazano do Wykonawcy aktualizację Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej zgodnie z pismem IK dot. przelewów awaryjnych

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Przekazano do Wykonawcy kolejną rewizję dla tomu 1.5 tj. po aktualizacji wynikającej z koordynacji z branżą drogową

10. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR w celu potwierdzenia koordynacji przyjętych rozwiązań

11. Organizacja ruchu

 • Wprowadzono uwagi Wykonawcy do aktualizacji PSOR tj. po uwagach GDDKiA o/Szczecin i przekazano ponownie do akceptacji