środa 11/01/2023

Postęp prac za okres od 02.01.2023 r. do 08.01.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800 – magazynowanie materiałów – szacunkowa ilość 3 050,14 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Przepust PD57/PD58

 • WŁ Ł4 km 0+147

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

2. Przepust PD61/PD62

 • WŁ Ł3 km 0+144

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

3. PDs16

 • km 16+659 – wykonano fundament

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna przyczółków – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 50 m³.

2. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 10 T.

3. Betonowanie słupów podpora P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 70 m³.

4. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 T.

5. Zbrojenie ław fundamentowych P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 5 T.

6. Betonowanie fundamentu P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 300 m³.

7. Zasypka podpór P1, L1, P2, L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 200 m³.

8. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpór P2, L2 wraz z demontażem kleszczy – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 170 m².

9. Deskowanie skrzydła podpory P1 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 0,50 kpl.

10. Deskowanie podpory P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

11. Wykonanie ławy z kruszywa przepust PZ-4 Etap I – szacunkowa ilość 30 m³.

12. Wykonanie ławy z kruszywa przepust PZ-5 Etap I – szacunkowa ilość 30 m³.

13. Wykonanie ławy z kruszywa przepust PZ-6 Etap I – szacunkowa ilość 30 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+000
 • Układy Wylot – Wpust:
  • Wyl214 – Wp214; L = 4,50mb
  • Wyl216 – Wp216; L = 5,40mb
 • Układy kd:
  • kd38.2 – Wp38.2, DN200; L = 13,0mb
  • kd20.1 – kd21.2 – kd20.3 – kd20.4, DN/ID300; L = 55,0mb
  • kd47.3 – Wp47.3, DN200; L = 2,0mb
  • kd47.5 – Wp47.5, DN200; L – 3,0mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Polkomtel 7-11 wprowadzenie światłowodu pomiędzy kolizjami 7 i 11

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu

2. Przebudowa kolizji energetycznych – ul. Wrzosowa, demontaż słupów SN

3. Przebudowa kolizji energetycznych – demontaż słupów SN15


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Przekazano do zatwierdzenia PW tom 1.1 i 1.2 rew. 04
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na opinie do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10
 • Wystąpienie o opinie do ZRID w zakresie DZ9

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na zwrot przez RDOŚ prawomocnej DŚU dla DZ9 – monit telefoniczny

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Oczekiwanie na podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Zamawiającym a Lasami Państwowymi w celu uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN
 • Przygotowanie projektu Robót Niewymagających Pozwolenia na Budowę – proj. przyłącza SN i proj. ST.TR. w km 16+200
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie tomu 5.1.2 przez IK

8. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie wypisów z rejestrów gruntów do operatu wodnoprawnego dla DZ9
 • Wprowadzanie uwag IK do operatu wodnoprawnego dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

9. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR.
 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – oczekiwanie na ostateczne ustalenia Wykonawcy z IK

10. Organizacja ruchu

 • Przekazano PSOR do Wykonawcy