wtorek 10/08/2021

Postęp prac za okres od 02.08.2021 r. do 06.08.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Oczekiwanie na opinie do Planu Działań Ratowniczych i ewentualne uwagi IK
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Analiza i wprowadzanie uwag do Planu Działań Utrzymaniowych
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Nanoszenie wyników badań geologicznych na rysunki projektów
 • Analiza warunków gruntowych ustalanie zakresu wzmocnień podłoża dla obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień
 • Przygotowywanie wzorcowego PT i przekazanie do IK
 • Omówienie z IK podejścia do zmiany prawa w zakresie PT

3. Branża geodezyjna

 • Współpraca ws. ZUDP

4. Ochrona środowiska

 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez GDDKIA do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Przekazanie kolejnych wniosków derogacyjnych

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano od GAZSYSTEM negatywne uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia v3,
 • Otrzymano uwagi od PKP PLK do projektu budowlanego wody i ks w rejonie obiektu WD-06,
 • Otrzymano uwagi mailowe od ZWIK Świnoujście do przekazanego projektu budowalnego przebudów sieci wodociągowych,
 • Otrzymano uwagi mailowe od ZWIK Świnoujście do przekazanej opinii hydrogeologicznej,
 • Przekazano do GAZYSTEM projekt konstrukcyjny zabezpieczenia gazociągu w km 6+323,
 • Przekazano mailowo do GAZYSTEM materiały do opinii o odstępstwa przekazane korespondencją tradycyjną,
 • Kontakt telefoniczny i mailowy
  z GAZSYSTEM, w celu przyspieszenia odpowiedzi
  na zaległe pisma,
 • Weryfikacja odwodnienia dla drogi powiatowej oraz rejonu ronda ze względu na zmiany wpustów,
 • Koordynacja międzybranżowa,

6. Branża elektroenergetyczna

 • d. pozyskiwania danych do projektu technicznego
 • wprowadzanie danych otrzymanych od ENEA dla tom IV/2
 • wykonywanie obliczeń konstrukcji słupów WN
 • wykonywanie prac związanych z opracowywaniem projektu technicznego

7. Branża telekomunikacyjna

 • Prace projektowe w zakresie PW przebudowa sieci istniejących – kontynuacja
 • Przygotowanie pism do ośrodków geodezyjnych w następstwie występowania niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych
 • Przygotowanie odpowiedzi w zakresie uwag do PDU

8. Geologia

 • Badania laboratoryjne wytrzymałościowe – ostatnie badania edometryczne z zakresu geologii inżynierskiej
 • Analiza wyników z badań laboratoryjnych
 • Finalizowanie opracowania Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska
 • Opracowywanie Dokumentacji Badań Podłoża

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Koordynacja z Projektantem obiektu E-15P
 • Przeprowadzenie wstępnych obliczeń dla dojazdu do obiektu E15P

11. System zarządzania ruchem

 • Koordynacja tras objazdów pomiędzy Planem Działań Ratowniczych i KSZR
 • Analiza materiałów z sąsiednich odcinków
 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Przygotowanie stanowiska Projektanta do uwag IK

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej