poniedziałek 10/05/2021

Postęp prac za okres od 03.05.2021 r. do 07.05.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Przygotowywanie materiałów do audytu BRD
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Korekty projektów wg uwag WPN
 • Przygotowanie projektów dla W-10 (E-1A) i PPR-11 (PPR-5) w świetle uzgodnień z Miastem Świnoujście przebiegu CPR
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Analiza projektów pod kątem kolizji z infrastrukturą projektowaną w ramach inwestycji realizowanej przez Torpol na podstawie dotychczas otrzymanych materiałów

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z MODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Opracowanie nowych projektów podziałów działek, po uwzględnieniu nowego przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przygotowanie protokołów przyjęcia granic i szkiców stanowiących załączniki do operatu
 • Czynności terenowe w związku z wznowieniem punktów granicznych i przyjęciem granic nieruchomości do podziału, spotkania z zawiadomionymi stronami w celu podpisania protokołów  z czynności wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału
 • Opracowanie pomiarów, uzupełnianie baz danych w poszerzeniach zakresu
 • Opracowanie map do uwierzytelnień

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Prace nad raportem ponownej oceny oddziaływania na środowisko
 • Analiza uwag otrzymanych z Wolińskiego Parku Narodowego
 • Przekazanie poprawionych KIP dla DZ9 i DZ10

5. Branża sanitarna

 • Narada koordynacyjna w sprawie sieci wodociągowych ze ZWIK, GDDKiA, IK, Wykonawca,
 • Analiza możliwości zlokalizowania przepustu dla sieci wodociągowej pod obiektem wzdłuż ul. Wolińskiej w koordynacji z branżą mostową,
 • Przygotowanie materiałów do operatu wodnoprawnego,

6. Branża elektroenergetyczna

 • Dopasowanie sieci ee. do zmian drogowych
 • Zmiany w sieci trakcyjnej
 • Opisywanie kolizji ENEA
 • Koordynacja styków z inwestycjami UM Świnoujście

7. Branża telekomunikacyjna

 • Koordynacja wielobranżowa przebudów TEL i KT do uzgodnień z operatorami
 • Ustalenie punktu styku z tunelem

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Prace terenowe (wiercenia i sondowania) cd.

9. Melioracje

 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Praca nad operatem wodnoprawnym

10. Geotechnika

 • Zrewidowanie zakresu wzmocnień  i dostosowanie do nowego przebiegu trasy

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przedmiar robót SOR