poniedziałek 11/01/2021

Postęp prac za okres od 04.01.2021 r. do 08.01.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających

2. Branża mostowa

 • Zmiana rozwiązania PPR-0 z uwagi na obniżenie niwelety S3
 • Kontynuacja pracy przy opracowaniu rozwiązania obiektu PPR-5
 • Aktualizacja rozwiązań obiektów kolejowych (usunięcie pasów technologicznych spod obiektów, zmiana rozpiętości, uwzględnienie infrastruktury trakcyjnej (słupów, bramownic)
 • Aktualizacja rozwiązań obiektów służących jako przejścia dla zwierząt
 • Udział w spotkaniu z RDOŚ ws obiektów wymaganych decyzją środowiskową

Kontynuacja prac:

 • Współpraca z branżą drogową w zakresie optymalizacji niwelety drogi S3 w powiązaniu z mostowymi obiektami inżynierskimi.

3. Branża geodezyjna

 • Pomiary terenowe w poszerzeniach zakresu
 • Pomiary dla potrzeb projektowania obiektów inżynierskich
 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów dotychczasowych
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji
 • Przygotowanie danych dla ośrodków dokumentacji

4. Ochrona środowiska

 • Odbyło się spotkanie z RDOŚ w sprawie omówienia planowanych modyfikacji projektu w zakresie urządzeń ochrony środowiska.
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska

5. Branża sanitarna

 • Telekonferencja w Wykonawca robót w sprawie przebudów sieci wod-kan na terenie miasta Świnoujście.
 • Korekta rozwiązań na podstawie uzgodnień z Wykonawcą,
 • Analiza zarurowań rowów pod obiektami,
 • Koordynacja międzybranżowa

6. Branża elektroenergetyczna

 • Prace projektowe w zakresie przebudowy sieci SN i nn
 • Wykonanie koncepcji rozwiązań przebudowy sieci trakcyjnej
 • Dostosowywanie rozwiązań oświetleniowych do zmian układu drogowego

7. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza porównawcza STEŚ / mapa do celów projektowych
 • Identyfikacja kolizji bez WT
 • Wniosek o kolaudat DK3

8. Geologia

 • Prace związane z korektą/uzupełnieniem PRG i PBG po uwagach IK
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren, wysyłanie pism celem uzyskania zgód na wykonywanie prac w terenie (cd)

9. Melioracje

 • Analiza pracy zbiorników
 • Praca nad lokalizacją przebudów rowów

10. Geotechnika

 • Prace związane z korektą/uzupełnieniem PRG i PBG po uwagach IK
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren, wysyłanie pism celem uzyskania zgód na wykonywanie prac w terenie (cd)