środa 13/04/2022

Postęp prac za okres od 04.04.2022 r. do 10.04.2022 r.

Prace zrealizowane: 

1.Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów
 • Wykonanie metaplantacji kruszczyka z obszaru WPN

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów

4. Ogródki działkowe km 0+400

 • Rozbiórka ogródków działkowych

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

5. b-pass

 • Wykonanie dodatkowego by-passu na istniejącym wodociągu wody surowej. Wodociąg koliduje z obrysem fundamentu dla filara obiektu WD4

BRANŻA DROGOWA

1.Karczowanie

 • km 0+000 – 0+300
 • km 0+400 – 0+800
 • km 2+300 – 2+600
 • km 2+600 – 2+800
 • km 1+400 – 1+700

Szacunkowa ilość 6,27 ha.

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1.Odhumusowanie

 • km 5+350 – 5+750

Szacunkowa ilość 4600 m².

2. Profilowanie podłoża pod nasyp

 • km 3+950 – 4+150
 • km 5+400 – 5+600

Szacunkowa ilość 25 500 m².

3. Wymiana gruntów

4. Nasypy

 • km 5+450 – 5+600

Szacunkowa ilość 750 m³.

5. Wykopy

6. Pozostałe warstwy konstrukcji drogi

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA:

1. Wodociąg W4

 • W4 od Z4.1 – Z4.2 – wykop+układanie rur

Szacunkowa ilość 50 mb.

Postęp prac i robót projektowych: 

1.Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 – przygotowano stanowisko Projektanta do uwag w uzgodnieniu z Wykonawcą i przekazano do IK celem zorganizowania spotkania – oczekiwanie na odpowiedź IK
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań w tym Planu Działań Ratowniczych,
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej,
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót,

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9
 • Otrzymano akceptację Raportu OOŚ dla DZ10 przez IK i Zamawiającego – w dn. 04.04.2022 r. wysłano Raport OOŚ dla DZ10 do Burmistrza Międzyzdrojów

4. Branża sanitarna

 • Spotkanie koordynacyjne Projektant / Wykonawca w sprawie PW tom 3.5
 • Przygotowano pismo do GAZSYSTEM w sprawie odpowiedzi na możliwość rezygnacji z przebudowy G2 pod estakadą,
 • Bieżąca aktualizacja projektu odwodnienia z uwagi na zmiany w branżach wiodących,
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 3.1 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Koordynacja międzybranżowa,
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych międzybranżowych.

5. Branża elektroenergetyczna

 • Analiza uwag IK do PW tomu 4.4 rew. 01 (w trakcie ustaleń z Wykonawcą)
 • Wysłanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.01.03.01 oraz D.01.03.01a, D.07.07.01
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Wprowadzanie korekt wynikających ze zmian w branży drogowej

6. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00
 • Otrzymano zatwierdzenie PW tom 5.2.1 rew. 01, 5.2.2 rew. 01, 5.2.3 rew.01, 5.2.4 rew. 00
 • Opracowywanie specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie za zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB H.00.00.00 rew. 01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

8. Geotechnika

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.5 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na akceptację tras objazdów przez UMŚ
 • Oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKIA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.
 • Oczekiwanie na aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym