wtorek 12/07/2022

Postęp prac za okres od 04.07.2022 r. do 10.07.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 10+300 – 11+000
 • km 9+500 – 10+000
 • km 7+100 – 8+100

Szacunkowa ilość 9 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 0+300 – 0+800
 • km 15+000 – 16+000

Szacunkowa ilość 6 000 m².

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

4. Wykop/Nasypy

 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

5. Nasypy

 • km 0+000 – 0+300

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

6. Rozbiórki

 • km 12+000 – 14+650 – rozbiórki umocnień rowów

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykop pod podpory – W-2

Szacunkowa ilość 200 m³.

2. Beton podpory P2 – WD-04

Szacunkowa ilość 10 m³.

3. Szalunek korpusu P3 – WD-04 – 1 szt.

4. Szalunek korpusu P1 – WD-04 – 0,50 szt.

5. Beton podpory P3 – WD-04

Szacunkowa ilość 75 m³.

6. Zbrojenie podpory P2 – WŁ-05

Szacunkowa ilość 2 t.

7. Wykop pod podporę P3 – W-09

Szacunkowa ilość 250 m³.

8. Pogrążenie pali prefabrykowanych podpora P2, P4 – E-15P

Szacunkowa ilość 1 620 mb.

9. Zabezpieczenie wykopu P1 grodzicami stalowymi – E-15P – 1 kpl

10. Wykop pod podporę P1 – W-17L

Szacunkowa ilość 200 m³.

11. Pogrążanie grodzic stalowych – S7 i S8

Szacunkowa ilość 50 m².

12. Kotwienie grodzic stalowych – S-8 – 30 szt.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja tłoczna

 • Kst1 – dokończenie montażu i próba ciśnienia – wykonano

2. Przepusty dla ZWiK Świnoujście – montaż studni przy Wkp1 [S1.1. i S1.2]

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

 1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange – obiekt W9 (kontynuacja prac)
 2. Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych Orange – 1, 2, 3, 44; Polkomtel – 1, 2, 3, 4.8 (kontynuacja prac)

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Gazociąg ś/c – Dokończenie montażu przy kolizji 2G + próba ciśnienia – wykonano

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa) – zasypanie kabla, montaż fundamentów słupa 89, przygotowanie konstrukcji słupów 88, 89, 97, 98
 • Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN5, SN10, SN11, SN18, SN21, SN23, OBCA SN1, OBCA nn6, nn1 oraz kolizje SN9A i SN9B – kontynuacja prac

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 01
 • Aktualizacja tomu 1.4 z uwagi na polecenie IK dot. konstrukcji CPR
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opiniowanie projektów technologicznych wzmocnienia podłoża
 • Opracowanie projektu wzmocnienia nasypu na dojeździe do obiektu E-15L od strony Świnoujścia
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia filarów obiektu W-10 L i P
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia obiektu WŁ14
 • Wprowadzanie uwag IK i Zamawiającego do projektów PW w tym m.in. ekrany akustyczne
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do konstrukcji oporowych cz. 3 z 3
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Edycja projektów PW wskazanych obiektów mostowych i ST

3. Ochrona Środowiska

 • W dn. 21.06.2022 r. wpłynęło pismo RDOŚ przekazujące wniosek ZWiK Świnoujście – trwa analiza, w dn. 30.06.2022 r. odbyło się spotkanie ze ZWIK
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez UM Międzyzdroje

4. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo z GAZSYSTEM z uzgodnieniem PW tom 3.5
 • Otrzymano uwagi od IK do STWiORB
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branży drogowej (zmiana lokalizacji wpustów wg uwag Weryfikatora branży drogowej)
 • Analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od IK
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe

5. Branża elektroenergetyczna

 • Aktualizacja tomu 4.4
 • Oczekiwanie na stanowisko ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK
 • Ponowne przekazanie PW tom 5.1 rew. 01 do zatwierdzenia przez IK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży teletechnicznej przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

7. Melioracje

 • Przygotowywano i przekazano do Wykonawcy stanowisko Projektanta (odpowiedź na pismo IK) w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych

8. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Aktualizacja tomu 1.5 wynikająca z koordynacji z branżą drogową tj. po zmianach wynikających z uwag IK do branży drogowej

9. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR w celu potwierdzenia koordynacji przyjętych rozwiązań

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.