poniedziałek 11/10/2021

Postęp prac za okres od 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Oczekiwanie na akceptację przez IK i Zamawiającego Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Analiza uwag IK i Zamawiającego do Planu Działań Utrzymaniowych, wprowadzanie uwag i równoległe uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID – wszczęcie postępowania administracyjnego i rozpoczęcie procedury przeprowadzenia ponownej oceny OOŚ
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe
 • Wywiad terenowy i pomiary DZ-9
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK dot. dokumentacji zgodnie z SP.30.10.00 i SP30.20.00

4. Ochrona środowiska

 • Uzupełnienie wniosku derogacyjnego na faunę w RDOŚ
 • Analiza otrzymanego raportu oraz aneksu nr 1 do raportu dla Zadania 2 S3.

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano uzgodnienie pisemne opinii hydrogeologicznej od ZWIK Świnoujście,
 • Wystąpienie do ZWIK Międzyzdroje w sprawie uzgodnienia istniejącej studni w poboczu, częściowo pod barierą
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociągowej,
 • Przekazanie uzupełnionego projektu technicznego do Wykonawcy,
 • Przekazanie projektów wykonawczych przebudów do Wykonawcy,
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do projektu technicznego,
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie technicznej

6. Branża elektroenergetyczna

 • Przekazanie Projektów Technicznych do przeglądu i zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Wykonywanie obliczeń fundamentów słupów WN
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.1
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.2
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Wprowadzanie zmian do PAB Tom IV.2 w związku z uwagami ENEA

7. Branża telekomunikacyjna

 • Monitorowanie uzgodnienia PAB z PKP PLK
 • Przekazanie stanowiska UM Świnoujście w sprawie ustalenia właścicieli niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych do Wykonawcy
 • Monitorowanie wystąpienia (do Starostwa Powiatowego Kamień Pomorski) o ustalenie właścicieli niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa (zmiany przebiegu sieci i kanału technologicznego związane ze zmianą konstrukcji drogi w okolicy w. Międzyzdroje)
 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. Polkomtel, Orange)
 • Wydanie projektu wykonawczego przebudowy sieci Telkol
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Geologia

 • Przekazanie DBPG do IK po wprowadzeniu drobnych uwag
 • Uzyskanie zatwierdzenia ( decyzja zatwierdzająca) DGI przez Urząd Marszałkowski

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym, przekazanie wstępnej wersji projektu do wykonawcy
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą w zakresie projektu technicznego
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych
 • Kontynuacja prac nad STWIORB
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Omówienie uwag Wykonawcy i rozpatrywanie metod alternatywnego wzmocnienia

11. System zarządzania ruchem

 • Wystąpienie do projektanta odcinka tunelowego o materiały celem zapewnienia koordynacji na styku opracowań
 • Analiza uwag IK do Koncepcji KSZR

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii