wtorek 13/07/2021

Postęp prac za okres od 05.07.2021 r. do 09.07.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Oczekiwanie na uwagi do instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Sporządzanie przedmiarów robót dla Wykonawcy dla etapu PAB/ZRID
 • Przygotowanie wersji edytowalnej PAB do przekazania
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Przygotowanie WD-06 po uwagach PLK do uzgodnień
 • Ustalenie z IK kolorystyki CPR-ów na WD-04, WD-06 i WD-20

3. Branża geodezyjna

 • Złożenie operatu z poszerzenia GPZ
 • Zgłoszenie pracy – dodatkowych podziałów w pow. kamieńskim
 • Opracowanie danych ze specyfikacji

4. Ochrona środowiska

 • Przygotowanie wniosków derogacyjnych w zakresie bielika (WPN i RDOS)

5. Branża sanitarna

 • Wystąpiono do GAZYSTEM z prośbą o uzgodnienie poprawionego projektu przebudowy sieci gazowej,
 • Wystąpiono do GAZYSTEM o opinię do wniosku o odstępstwo w sprawie odległości słupa WN od gazociągu wysokiego ciśnienia,
 • Kontakt telefoniczny i mailowy z GAZSYSTEM w celu przyspieszenia odpowiedzi na zaległe pisma,
 • Otrzymano opinię hydrogeologiczną poprawioną zgodnie z uwagami ZWIK,
 • Otrzymano zwrot projektu z PSG celem wprowadzenia poprawek i dołączenia protokołu z narady koordynacyjnej,
 • Przekazano poprawioną opinię hydrogeologiczną do ZIWK Świnoujście,
 • Wprowadzenie uwag do wniosku o odstępstwo w sprawie klas lokalizacji wg uwag IK,
 • Otrzymano protokół z narady koordynacyjnej do kanalizacji deszczowej,
 • Otrzymano uwagi z narady koordynacyjnej z Kamienia Pomorskiego,
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Pozyskiwanie danych do projektu technicznego
 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Uszczegóławianie rozwiązań
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy

7. Branża telekomunikacyjna

 • Pozyskiwanie danych do projektu technicznego
 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy

8. Geologia

 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań)
 • Badania laboratoryjne cd.
 • Opracowywanie DGI (z zakresem WPN)

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Aktualizacja przedmiarów geosyntetyków zbrojących i wzmocnień podłoża na podstawie aktualnej wersji dodatku do DGI

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do Planu działań ratowniczych