wtorek 13/09/2022

Postęp prac za okres od 05.09.2022 r. do 09.09.2022 r.

Prace zrealizowane:


1.Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów – kruszywo 0-31,5 – szacunkowo 32 000 ton

4. Bunkry km 1+600

 • Bunkry oczyszczone – potwierdzone certyfikatem: 9,10

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1.Platforma robocza – km 11+130 – 11+270 wykonano

2. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 3000 m3.

4. Nasypy

 • km 5+400 – 5+700
 • km 2+000 – 3+300
 • km 12+000 – 17+028

Szacunkowa ilość 4000 m3.

5. Wykopy

 • km 1+100 – 1+400
 • km 12+000 – 17+028

Szacunkowa ilość 6500 m3.

6. Wymiana gruntu

 • km 9+750 – 9+800

Szacunkowa ilość 1000 m3.

7. Wzmocnienie wgłębne

 • Kolumny żwirowe km 11+130 – 11+240

Szacunkowa ilość 990 m2.

8. Wzmocnienie wgłębne

 • Kolumny DSM km 11+240 – 11+270

Szacunkowa ilość 550 m2.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie ścian podpory P1 i P2 – obiekt W-02 – szacunkowa ilość 10 T.
2. Wykop podpora P1 i P2 – obiekt W-02 – szacunkowa ilość 20 m3.
3. Wykonanie zabezpieczenia wykopu ścianką szczelną z grodzic – obiekt W-02 – szacunkowa ilość 20 mb.

4. Zbrojenie ścian podpór P1, P2 – obiekt PPR-7 – szacunkowa ilość 6 T.
5. Beton podpory 1.2, 2.2 – obiekt PPR-7 – szacunkowa ilość 20 m3.
6. Zbrojenie ławy W8 – obiekt W-08 – szacunkowa ilość 20 T.
7. Beton ławy podpora P1 – obiekt W-09 – szacunkowa ilość 340 m3.
8. Wykop pod fundament ławy P3 – obiekt W-09 – szacunkowa ilość 150 m3.
9. Beton wyrównawczy podpór – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 50 m3.
10. Beton wyrównawczy podpory P3, P4 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 15 m3.
11. Zbrojenie fundamentu podpory P1, P2 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 15 T.
12. Zbrojenie fundamentu podpory P2, P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 15 T.
13. Beton fundamentu podpory P1 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 15 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1.Wodociągi

 • W3; odc.: wz3.1 – wz3,2, L = 48,0m
 • W3; odc.: Z3.5 – Z3.4 w rurze osłonowej, L = 72,0m
 • W3; montaż studni Z3.5
 • W3; montaż studni z zasuwami Z3.4, Z3.5

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

 1. Przebudowa sieci teletechnicznej
 • Orange 3 – wykop, ułożenie rur, zasypanie, zagęszczenie

BRANŻA GAZOWA

 1. Gazociąg średniego ciśnienia
 • Kolizja 2G – prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G; Przygotowanie komory startowej do przewiertu / przecisku rurą DN500mm pod DK3

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 1. Przebudowa kolizji energetycznych
 • Prace nad fundamentem kolizji A nr. 11, kolizja F – zakończenie prac
 • Kolizja SN6, SN19, SN2 obca, SN20 – wykopy

Postęp prac i robót projektowych:


1.Branża drogowa

• Analiza i wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 02,
• Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
• Udział w Radzie Koordynacyjnej,
• Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

• Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia,
• Analiza warunków posadowienia podpory P2 obiektu W9
• Poprawa projektów ekranów akustycznych
• Przygotowanie wyciągu z obliczeń obiektu W13 do aktualizacji PT
• Przygotowanie wydruku PW wskazanych przez IK
• Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

• Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona środowiska

• Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ,
• W dn. 08.09.2022r. oficjalną korespondencję z UM Międzyzdroje tj. Decyzję środowiskową dla DZ10

5. Branża sanitarna

• Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie,
• Przekazanie STWIORB dla tomu
PW 3.5 konstrukcje
• Przekazanie rewizji PW tom 3.5 do PA
• Narada koordynacyjna w sprawie przykanalików oraz osiowego licowania kanałów.
• Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

• Oczekiwanie na akceptację propozycji ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN celem przekazania do IK i Zamawiającego
• Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2, 9.3
• Oczekiwanie na akceptację propozycji iluminacji obiektu WŁ-05 wynikających z prośby Zamawiającego.
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych

7. Branża telekomunikacyjna

• Ponownie przekazano tom 5.1.1 do zatwierdzenia przez IK;
• Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

• Ponowne złożenie do zatwierdzenie przez IK tom 6.1 rew. 03 po uwagach w zakresie przelewów awaryjnych

9. Geotechnika

• Otrzymano uwagi IK do STWiORB – wprowadzanie uwag celem ponownego złożenia do zatwierdzenia,
• Otrzymano uwagi IK do rewizji tomu 1.5 tj. po aktualizacji wynikającej z koordynacji z branża drogową – trwa wprowadzanie uwag,
• Otrzymano uwagi IK do Przedmiaru Robót – trwa wprowadzanie uwag,
• Wprowadzono tom 1.5.5 pn. Wzmocnienie dojazdu za przyczółkiem remontowanej estakady E-15L od strony Świnoujście w km 11+597,65 S3

10. System zarządzania ruchem

• Otrzymano stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR – trwa analiza

11. Organizacja ruchu

• Oczekiwanie na uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu