środa 15/03/2023

Postęp prac za okres od 06.03.2023 r. do 12.03.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 5+500, km 10+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 29 085,72 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 10 400 m³.

3. Nasypy, geomaterac

 • km 11+130 – 11+567

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 500 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 2+550 – 3+300

Szacunkowa ilość 13 000 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Betonowanie fundamentów P1, P2 jezdnia prawa – obiekt W-3 – szacunkowa ilość 40 m³.

2. Wykop podpory P9 – obiekt WD-6 – szacunkowa ilość 50 m³.

3. Pogrążanie ścianki z grodzic podpora P7 – obiekt WD-6 – szacunkowa ilość 200 m³.

4. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 2 T.

5. Betonowanie słupów podpora P2 segment 12 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 50 m³.

6. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 5,6,7,8,13) – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 10 T.

7. Betonowanie oczepów 2 i 4 podpora P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 50 m³.

8. Montaż łożysk P1, P2, P3, P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 6 szt.

9. Przygotowanie podbudów pod ustrój nośny JP – obiekt W10 – szacunkowa ilość 300 m².

10. Wykonanie ustroju nośnego JP – obiekt W10 – szacunkowa ilość 0,20 kpl.

11. Zasypka technologiczna pod ustróje nośne – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 50 m³.

12. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory A-NP i NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 250 m³.

13. Beton wyrównawczy pod fundament podpory F-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 12 m³.

14. Zbrojenie pod fundament podpory F-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 15 T.

15. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory K-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 55 m³.

16. Beton wyrównawczy fundament podpory K-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 9 m³.

17. Zbrojenie pod fundament podpory K-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 5 T.

18. Zbrojenie korpusu podpory M-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 15 T.

19. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory P1,P2,P3 – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 405 m³.

20. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 0,20 kpl.

21. Deskowanie ścian podpór w osi P2 etap II – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

22. Beton ściany podpory P2 etap II – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 6 m³.

23. Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpory nr 3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 3 T.

24. Montaż łożysk podpór 1, 3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 8 kpl.

25. Zbrojenie poprzecznicy podporowej w osi 2 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 4 T.

26. Montaż łożysk podpór 1, 3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 8 kpl.

27. Beton ściany podpory P2 Etap II – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 30 m³.

28. Deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-2 ETAP I – obiekt PZ-2 – szacunkowa ilość 0,50 kpl.

29. Betonowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-2 ETAP I – obiekt PZ-2 – szacunkowa ilość 2 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układ kd12:
  • kd12.1 – Wp12.2 – kd12.3; DN315, L = 18,0 + 36,0mb
  • kd12.2 – Wp12.2; DN200, L = 3,0mb
  • kd12.3 – Wp12.3; DN200, L = 2,0mb
 • Układ KD8:
  • KD8.3.1 – KD8.3.2; DN500, L = 40,50mb
 • Układy Wylot – Wpust:
  • Wyl61 – Wp61; DN200, L = 5,70mb
  • Wyl62 – Wp62; DN200, L = 5,80mb
  • Wyl63 – Wp63; DN200, L = 5,80mb
  • Wyl65 – Wp65; DN200, L = 5,30mb
 • Montaż samych wpustów [bez przykanalika i wylotu do rowu]; Nr-y: 14, 16, 17, 17A, 19

2. Drenaże podłużne – montaż przejść poprzecznych dla drenaży:

 • w km: 1+525, L = 18,10mb
 • w km: 1+870, L = 13,900mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne – Przepust melioracyjny PM3 – wykonano ułożenie „chudego betonu”, trwają prace zbrojarskie

2. Przepusty melioracyjne – Przepust melioracyjny PM11 i PM12 – prace przygotowawcze dla przyczółków żelbetowych

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – budowa przepustów pod drogami

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg wysokiego ciśnienia – Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia. Dla kolizji „Z4” – wykonano całość zabezpieczenia gazociągu wraz z zasypką, pozycja zamknięta


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK do wniosku o PnB dla DZ10
 • W dn. 10.03 otrzymano opinię PKP PLK do odstępstwa kolejowego w zakresie DZ10 – przygotowywanie wniosku o odstępstwo do złożenia
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Analiza i wprowadzanie otrzymanych uwag od IK do projektu dla DZ10
 • Prace nad PAB dla DZ9 do przekazania do IK
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5.  Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • W dn. 10.03.23 r. otrzymano od PKP PLK uzgodnienie PW TOM 5.2.5
 • Analiza uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR