wtorek 13/04/2021

Postęp prac za okres od 06.04.2021 r. do 09.04.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Przygotowanie stanowisk i poprawa projektów do uwag IK
 • Przygotowanie PB dla E-15P (E-3P)
 • Ustalanie rozwiązań dla projektów dla E-13 (E-2), E-10 (E-1A) i PPR-11 (PPR-5)
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Udział w ew. spotkaniu z IK w\s uwag do PB
 • Analiza projektów pod kątem kolizji z infrastrukturą projektowaną w ramach inwestycji realizowanej przez Torpol na podstawie dotychczas otrzymanych materiałów

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Analizowanie przekazanej linii rozgraniczającej, przygotowanie zgłoszeń uzupełniających i zawiadomień stron
 • Analiza uwag ośrodka KODGiK
 • Opracowanie danych KZUDP
 • Pomiary w poszerzeniach zakresu
 • Opracowanie pomiarów i pozyskanie baz danych w poszerzeniach zakresu
 • Złożenie do uwierzytelnienia map w KODGIK (2/4)

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Analiza funkcjonalności przejść dla zwierząt
 • Prace nad analizą akustyczną
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Przekazano poprawioną wersję KIP dla DZ10
 • Prace nad raportem ponownej oceny oddziaływania na środowisko

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo PKP OGN Poznań dotyczące przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi
 • Otrzymano uwagi do projektu od ZWIK Świnoujście,
 • Wystąpiono do GDDKiA w sprawie opinii do odstępstwa w zakresie zbliżenia proj. gazociągu DN300 do proj. drogi DZ12,
 • Wystąpiono do GAZSYSTEM w sprawie opinii do odstępstwa w zakresie zbliżenia proj. gazociągu DN300 do proj. drogi DZ12,
 • Wystąpiono do GAZSYSTEM z informacją o stanowisku GDDKiA w sprawie odstępstwa odnośnie odległości dla DN800,
 • Analiza uwag ZWIK Świnoujście do projektu przebudowy sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • Korekty sytuacyjne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w odniesieniu do uwag ZWIK Świnoujście,
 • Korekty obliczeń zlewni cząstkowych,
 • Koordynacja wewnętrzna z branżą drogową, melioracyjną i obiekty inżynierskie – analiza potencjalnych zmian lokalizacyjnych rozwiązań KD w związku ze potencjalną koniecznością zmianą osi S3 w km od 5+800 do 9+000

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wysłanie do uzgodnień PB Tom V/1 Przebudowa WN 110kV Przygotowanie PB przebudowy sieci SRK
 • Wysłanie do uzgodnień PB przebudowy sieci trakcyjnej
 • Dopasowanie sieci ee. do zmian drogowych
 • Korekty lokalizacji słupów WN pod kątem zmian zajętości siedlisk

7. Branża telekomunikacyjna

 • Koordynacja przebudów TEL
 • Koordynacja KT w obszarze siedlisk, w parku

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG (cd)
 • Wysłanie zgłoszeń do Urzędów o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Praca nad operatem wodnoprawnym
 • Przekazanie Projektu budowlanego branży melioracyjnej do weryfikacji przez Wykonawcę
 • Przekazanie Operatu wodnoprawnego (Zbiorniki) do weryfikacji przez Wykonawcę.

10. Geotechnika

 • Aktualizacja zakresu i przedmiaru wzmocnień podłoża po uwagach

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przygotowanie Materiałów do Audytu BRD