wtorek 21/09/2021

Postęp prac za okres od 06.09.2021 r. do 10.09.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Analiza opinii i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Analiza uwag IK i Zamawiającego do Planu Działań Utrzymaniowych
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Budowy
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe

4. Ochrona środowiska

 • Analiza tymczasowych celów ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam opublikowanych przez RDOŚ w Szczecinie
 • Analiza kolizyjności wariantów drogi DZ9 w kontekście nowych danych dotyczących tymczasowych celów ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam opublikowanych przez RDOŚ w Szczecinie
 • Analiza wezwania RDOŚ do wniosku derogacyjnego na florę i faunę
 • Złożenie wniosków derogacyjnych dla terenu WPN do właściwego organu
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez GDDKIA do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Odpowiedź na uwagi zgłoszone przez Inżyniera Kontraktu do raportu
 • Przekazanie raportu uwzględniającego uwagi zgłoszone przez GDDKIA
 • Wprowadzanie dodatkowych uwag zgłoszonych przez GDDKIA do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Przekazanie raportu uwzględniającego dodatkowe uwagi zgłoszone przez GDDKIA

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano uwagi mailowe od ZWIK Świnoujście do opinii hydrogeologicznej, przekazano uwagi do Autora dokumentacji
 • Weryfikacja plansz na ZUD
  do Kamienia Pomorskiego
 • Kontakt mailowy ze ZWIK Świnoujście w celu przyspieszenia uzgodnienia projektu budowalnego przebudowy sieci wodociągowych
 • Kontakt telefoniczny ze ZWIK Międzyzdroje, ZPMSiŚ w celu przyspieszenia uzgodnienia
 • Kontakt telefoniczny z GEN GAZ Energia w celu potwierdzenia zapisów ZUD
 • Przekazanie projektu technicznego do weryfikacji do Wykonawcy
 • Prace nad projektem wykonawczym sieci gazowej
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie budowy

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • wykonywanie obliczeń konstrukcji słupów WN
 • wykonywanie prac związanych z opracowywaniem projektu wykonawczego
 • Wprowadzanie zmian do PAB Tom IX.2 w związku z uwagami PKP PLK
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.3

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wydanie projektu przebudowy sieci do uzgodnienia z PKP PLK
 • Wydanie projektu wykonawczego przebudowy sieci TELKOL
 • Wydanie projektu wykonawczego przebudowy sieci NETIA/POLKOMTEL

8. Geologia

 • Oczekiwanie na oficjalne stanowisko IK dot. akceptacji DGI i DBPG

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w  zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych
 • Opracowanie i przekazanie projektu technicznego do Wykonawcy

10. Geotechnika

 • Wydanie rewizji T00 Projektu Geotechnicznego Tom 10_3

11. System zarządzania ruchem

 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Analiza uwag IK do Koncepcji KSZR

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii