wtorek 14/12/2021

Postęp prac za okres od 06.12.2021 r. do 10.12.2021 r.

1. Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego przez IK
 • Przygotowanie i wysłanie stanowiska Projektanta do uwag zgłoszonych przez ZDP
 • Wysyłka wystąpienia do UM Świnoujście z prośbą o uzgodnienie rozwiązań w zakresie CPR z zgodnie z poleceniem IK
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Projektant ponownie przekaże materiał do zatwierdzenia, po otrzymaniu uwag Zamawiającego do KSZR
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Budowy
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Monitorowanie uzgodnień m.in. PKP PLK
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na Protokoły z Narad Koordynacyjnych, głównie PKP
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Rozpoczęcie procedury o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Analiza postanowienie Burmistrza Miasta Międzyzdroje ws. DŚU dla DZ10 • Analiza postanowienie Burmistrza Miasta Międzyzdroje ws. DŚU dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Kontakt mailowy ze ZWIK Międzyzdroje oraz Wykonawcą w sprawie pozostawienia bez przebudowy kanalizacji sanitarnej
 • Wystąpienie do Gaz-Systemu w sprawie zastosowania by-passu zamiast mikrotunelingu
 • Analiza wariantów grawitacyjnego odwodnienia ronda północnego i ul. Ludzi Morza
 • Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego do uzgodnienia do PSG
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Projektów technicznych i wykonawczych
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w spotkaniach m.in. radzie budowy, wewnętrznej naradzie koordynacyjnej
 • Przygotowanie materiałów do projektu wykonawczego
 • Oczekiwanie na brakujące uwagi IK do Projektów Wykonawczych
 • Przygotowywanie materiałów do projektu technologicznego odwodnienia na czas prowadzenia robót w strefie ujęć

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym – przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do tomów 4.1, 4.2 i 4.3 celem ponownego przekazania do zatwierdzenia
 • Przekazanie do uzgodnienia przez UM Świnoujście tomu 4.4 Oświetlenie
 • Oczekiwanie na uzgodnienie Projektów Technicznych przez PKP PLK tomu 9.2 i 9.3 – monit telefoniczny
 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do Projektów Technicznych dla tomu III/4.1 oraz III/9.3 celem ponownego przekazania do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny, niezidentyfikowane sieci)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji ORANGE, POLKOMTEL, TELKOL
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DBPG
 • Kontynuowanie badań laboratoryjnych dla badań wykonanych dla obiektu W-09

9. Melioracje

 • Analiza uwag IK do Projektu Technicznego – przygotowywanie stanowiska Projektanta
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Geotechnicznego oraz dostosowanie zakresu PG do aktualnego podkładu drogowego
 • Przekazanie Projektu Geotechnicznego po uwagach IK do Wykonawcy – wprowadzanie uwag Wykonawcy

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi Projektantów sąsiednich odcinków/UM Świnoujście w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR
 • Udział w spotkaniu z UM Świnoujście w dn. 10.12.2021r.
 • Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego do koncepcji KSZR zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dn. 23.11.2021r.

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej