wtorek 15/02/2022

Postęp prac za okres od 07.02.2022 r. do 11.02.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Oznaczenie gatunków chronionych w obszarze inwestycji
 • Badanie chemiczne gleby z obszarów przeznaczonych pod metaplantacje
 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego

2. Prace przygotowawcze

 • Przygotowanie protokołów stanu nieruchomości objętych decyzją ZRID

3. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Wznowienie tyczenia granic na terenie WPN

4. Wycinka

 • Szacunkowa ilość – 12 000 m2 w km 11+800 – 12+300

5. Karczowanie

 • Szacunkowa ilość – 102 000 m2 w km 3+300 – 3+800 oraz km 4+200 – 4+700

 

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Oczekiwanie na zgłaszanie uwag IK lub zatwierdzenie projektów wykonawczych tom 1.1 do 1.5
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Budowy
 • Opracowano i przekazano przedmiaru robót do Wykonawcy

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Kontynuowanie prac (po uwagach IK) przy opracowaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID –kontynuowanie prac związanych z inwentaryzacją nieruchomości (dokumentacja fotograficzna, spisywanie protokołów z właścicielami)
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK i Zamawiającego do przekazanej wersji papierowej dokumentacji związanej z czasowym zajęciem nieruchomości w związku z realizacją inwestycji

4. Ochrona środowiska

 • Cd. sprawy bieżące
 • Oczekiwanie na uwagi IK/GDDKIA do KIP DZ9 – wprowadzanie zgłoszonych uwag
 • Opracowywanie i przekazanie Raportu OOŚ dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy i IK do Projektów Wykonawczych, Przedmiarów Robót lub Specyfikacji Technicznych
 • Przygotowano odpowiedź na pismo ZWIK Świnoujście ws. przepustu nr 5
 • Przygotowanie papierowych egzemplarzy PT
 • Uzyskano odpowiedź z GAZSYSTEMu w sprawie posadowienia istniejącego gazociągu DN800
 • Przekazano mailowe odpowiedzi na uwagi ZWIK Świnoujście
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w celu możliwości uzgodnienia PBW
 • Przekazanie projektu PBW mailowo do ZWIK Świnoujście
 • Przekazanie projektu PBW mailowo i kurierem do ZWIK Międzyzdroje
 • Przygotowanie projektu PW do uzgodnienia do PKP
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Rada budowy

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW tom 4.1 rew. 01 oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Wysłanie w wersji papierowej poprawionego PW tom 4.1 do ENEA celem uzyskania uzgodnienia
 • Przygotowano i przekazano do akceptacji Wykonawcy stanowisko do uwag IK do tomu 4.2, 4.3, 4.4 wraz z aktualizacją projektu
 • Otrzymano uzgodnienie Tom 9.2 od PKP Energetyka
 • Prowadzenie uzgodnień i wprowadzanie zmian w PW Tom 4.4 w wyniku uwag UM Świnoujście
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia Tom 9.1 i 9.2

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny) – przekazanie projektu do akceptacji przez Wykonawcę
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK tom 5.2.1 Przebudowa sieci teletechniczna wł. TELKOL, 5.2.2 Przebudowa sieci teletechniczna wł. NETIA POLKOMTEL, 5.2.3 Przebudowa sieci teletechniczna wł. ORANGE POLSKA S.A.
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do tomu 5.2.4 Przebudowa sieci teletechniczna niezidentyfikowanych gestorów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy
 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez gestorów sieci
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Kompletowanie docelowej liczby egzemplarzy DGI i DBPG celem przekazanie do IK wersji papierowej

9. Melioracje

 • Otrzymano zatwierdzenie Projektu Wykonawczego rew. 01
 • Wprowadzanie uwag IK do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

10. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do Tomu 1.5
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót
 • Wprowadzanie kolejnych uwag IK do Projektu Geotechnicznego tom III/10.3 i ponowne przekazanie do zatwierdzenia

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi UM Świnoujście ws. uwag do zaproponowanych objazdów
 • Oczekiwanie na oficjalne uwagi Zamawiającego do Koncepcji KSZR oraz odniesienie się do stanowiska Projektanta do roboczych uwag Zamawiającego do KSZR (data wpływu 23.12.2021r.)

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (UM Świnoujście, UM Międzyzdroje, EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań.