wtorek 15/11/2022

Postęp prac za okres od 07.11.2022 r. do 13.11.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów – materiał nasypowy

Szacunkowa ilość 15 171,45 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – trwają prace przy części podziemnej elementów 14 i 15 – duża ilość niewybuchów

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano 3%

2. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 –  17+028

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

4. Wymiana gruntu

 • km 0+300 – 0+360
 • km 10+070 – 10+690

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

5. Odhumusowanie

 • km 0+300 – 0+380
 • km 11+900 – 14+200 L

Szacunkowa ilość 3 400 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypanie wykopu – obiekt W-3 – szacunkowa ilość 50 m³.

2. Betonowanie ciosów – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 9 szt.

3. Montaż łożysk – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 9 szt.

4. Szalowanie skrzydeł – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 80 m².

5. Zbrojenie ścian Podpora P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 4 T.

6. Zbrojenie ław fundamentowych P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 60 T.

7. Izolacja cienka – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 190 m².

8. Rozszalunek korpusu P1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 250 m².

9. Betonowanie fundamentu P2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 180 m³.

10. Zbrojenie podpór P3, L3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 54 T.

11. Zbrojenie ław fundamentowych L3, P3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 15 T.

12. Przygotowanie platformy pod palownicę DSM – obiekt E-13 – szacunkowa ilość 800 m².

13. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

14. Zasypka fundamentu podpory P4 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 150 m³.

15. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpory P3 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 300 m².

16. Beton fundamentu podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 131 m³.

17. Beton filaru podpory P3 (zewnętrzny i wewnętrzny) – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 44 m³.

18. Wykop fundamentowy podpory P6 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 112 m³.

19. Zbrojenie ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 5 T.

20. Zasypka fundamentów podpór P3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 25 m³.

21. Beton filara podpory P2 (zewnętrzny) i środkowy – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 18 m³.

22. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 T.

23. Beton fundamentu podpory P2, P3 (1 segment) – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 49 m³.

24. Beton oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 12 m³.

25. Zbrojenie wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-7 – szacunkowa ilość 0,20 T.

26. Zbrojenie wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-8 – szacunkowa ilość 0,20 T.

27. Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop – obiekt PZ-9 – szacunkowa ilość 50 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki – układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 13+500 [15 – 20 kpl.] wykonano:

 • Wyl210 – wp210; L = 5,30m,
 • Wyl212 – wp212; L = 5,20m,
 • Wyl214 – wp214; L = 5,40m

2. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy kanalizacji deszczowych: k43 [kd43.1 – kd43.2 – Wp43.2, kd43.2P – Wp43.2L; DN315 L = 17,5m + DN200 L = 4,0mb

Szacunkowa ilość 21,50 mb.

3. Wodociągi

 • Wkp5 – montaż studni DN2000; S5.1 i S5.2 – 1 szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepust PM3 [HCPA-35]; L = 46,35mb]; przygotowanie odwodnienia, wykop – szacunkowa ilość 46,35 mb.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 33 – wykop, zasypanie, zagęszczenie

2. Przebudowa kolizji – identyfikacja kolizji 21, 22, 24, 25, 26, 27

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia kolizja 1G – przepięcie w istniejącą sieć

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – prace końcowe

2. Oświetlenie – ul. Ludzi Morza – wykonanie wykopu

3. Przebudowa kolizji energetycznych SN7 – zasypanie muf oraz wymiana gruntu


Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Prace w ramach NA
 • Przygotowanie wydruków PW i ST wskazanych przez IK
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona środowiska

 • W dniu 07.11.2022 r. otrzymano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WONS-OŚ.420.3.2022.KK.14 dla DZ9

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10 i DZ9
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w PW tom 4.3 w ramach zasilania urządzeń SZR w km 15+408
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych w ramach NA
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Przygotowanie wystąpienia do Lasów Państwowych ws. uzyskania prawa do dysponowania nier. na cele budowlane dla przyłącza SN
 • Wysłanie do IK w PW tom 4.3 do uzgodnienia

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Aktualizacja rozwiązań dla DZ10
 • Prace nad operatem wodnoprawnym dla drogi DZ10

9. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – oczekiwanie na ostateczne ustalenia Wykonawcy z IK

10. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR