poniedziałek 14/12/2020

Postęp prac za okres od 07.12.2020 r. do 11.12.2020 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów

2. Branża mostowa

 • Koordynacja ciągła z branżą drogową. Na wniosek zespołu Środowiskowego zmieniono rozwiązania obiektów przejść dla zwierząt górnych
 • Kontynuacja obliczeń ustrojów niosących dla obiektów inżynierskich – etap PB
 • Przygotowanie do spotkania z jednostką projektującą przebudowę LK 401 i PKP
 • Spotkanie wielobranżowe w sprawie obiektów nad linią kolejową wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych stronom
 • Korekta rozwiązania projektu obiektu E-3P lokalizacji podpór w 2 dodatkowych wariantach
 • Omówienie kwestii długości OW do badań

3. Branża geodezyjna

 • Pomiary terenowe w poszerzeniach zakresu
 • Pomiary terenowe uszczegóławiające dla celów melioracyjnych
 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów z poprzedniego tygodnia
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pomiary słupów i bramownic trakcyjnych
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji

4. Ochrona środowiska

 • Realizowane są prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska, szczególnie w zakresie zakresu stosowania murów oporowych oraz systemu odwodnienia

5. Branża sanitarna

 • Analiza otrzymanych warunków technicznych ze ZWIK Świnoujście
 • Korekta tras przebudów sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej tłocznej w odniesieniu do uzyskanych warunków, propozycja tras trzech dodatkowych rur ochronnych pod przyszłe uzbrojenie
 • Kontakt mailowy z ZWIK w Świnoujściu w sprawie materiałów dla ujęcia wody Odra
 • Analiza otrzymanych ze ZWIK informacji, w zakresie leja depresji oraz studni czynnych i nieczynnych i ich stref
 • Analiza pozwoleń wodnoprawnych uzyskanych dla istniejących ujęć z Wód Polskich
 • Komentarz mailowy do warunków technicznych z ZWIK Świnoujście dla Wykonawcy
 • Korekta odpływów z rowów drogowych do zbiorników
 • Analiza lokalizacji zbiorników wraz z branżą drogową i melioracyjną

6. Branża elektroenergetyczna

 • Prace projektowe w zakresie przebudowy sieci SN i nn
 • Rozmieszczanie sieci oświetleniowej
 • Analiza rozwiązań projektowych w zakresie przebudowy trakcji elektrycznej na LK401

7. Branża telekomunikacyjna

 • Otrzymano WT Orange + Netia

8. Geologia

 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych oraz Programu Badań Geotechnicznych w wariantach numer 2 po aktualizacji wymaganego zakresu przez Projektantów
 • Weryfikacja zakresu wierceń i sondowań w wariancie numer 2 pod kątem doboru wymaganych badań laboratoryjnych i węzłów badawczych

9.  Melioracje

 • Wystąpienie do Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie wejścia w teren
 • Narada koordynacyjna z branżą drogową i sanitarną w sprawie lokalizacji i głębokości zbiorników
 • Analiza pomiarów przekazanych przez geodetów
 • Spotkanie z panem Dylawerskim  w sprawie odwodnienia w Wolińskim Parku Narodowym

10. Geotechnika

 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych oraz Programu Badań Geotechnicznych w wariantach numer 2 po aktualizacji wymaganego zakresu przez Projektantów
 • Weryfikacja zakresu wierceń i sondowań w wariancie numer 2 pod kątem doboru wymaganych badań laboratoryjnych i węzłów badawczych