wtorek 16/02/2021

Postęp prac za okres od 08.02.2021 r. do 12.02.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Aktualizacja rozwiązań obiektów do warunków drogowych (zmiany niwelet drogowych)
 • Uszczegółowienie rozwiązań obiektów służących jako przejścia dla zwierząt – po spotkaniu z WPN
 • Zmiana rozwiązań dla WS-1A i WS-3 z uwagi na utwardzenia przy przyczółkach
 • Udział w Radzie Budowy
 • Przygotowanie fazowania przebudowy obiektów nad liniami kolejowymi celem akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o opinię w zakresie odstępstwa dla istniejących gazociągów
 • Zmiana rozwiązania obiektu E-1A w świetle uwag z UM Miasta Świnoujście

3. Branża geodezyjna

 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów dotychczasowych
 • Edycja danych NMT
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji
 • Skompletowanie operatu do PODGiK Świnoujście

4. Ochrona Środowiska

 • Kontynuowano prace nad dokumentacją do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg DZ-9 i DZ-10.
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Pozyskano (w wersji roboczej) aktualne dane dotyczące lokalizacji siedlisk przyrodniczych i wykonano wstępne analizy zajętości pod pas drogowy.

5. Branża sanitarna

 • Wystąpienie do PSG Sp. z o. o. w sprawie uzgodnienia trasy,
 • Wystąpienie do GAZSYSTEM o warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
 • Otrzymano warunki techniczne z UM Świnoujście,
 • Analiza wpływu zmian niwelety na kanalizację deszczową,
 • Analiza możliwości odprowadzenia wód z jezdni głównej poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe do rowów drogowych,
 • Analiza wysokościowa zaprojektowanej kanalizacji deszczowej między zbiornikami a rowami drogowymi, propozycja zaprojektowania rowu do separatora a potem kanału z wylotem do zbiornika

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja międzybranżowa
 • Wykonanie koncepcji rozwiązań przebudowy sieci trakcyjnej
 • Dopasowywanie rozmieszczenia oświetlenia do zmian drogowych
 • Lokalizacja przyłączy do urządzeń SZR i oświetlenia
 • Przygotowanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia

7. Branża telekomunikacyjna

 • Mapa do celów projektowych w zakresie sieci telekomunikacyjnych pozostaje w opracowaniu geodety
 • WT RCI – wysłano powtórny wniosek o WT.

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań

9. Melioracje

 • Kontynuacja pracy nad projektem zbiorników retencyjnych
 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego
 • Pozyskanie obowiązujących decyzji wodnoprawnych od GDDKiA

10. Geotechnika

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań