środa 17/08/2022

Postęp prac za okres od 08.08.2022 r. do 14.08.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Bunkry km 0+450 – 0+500 – kontynuacja prac związanych z rozbiórką bunkrów

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Odhumusowanie

 • km 14+000 – 15+000
 • km 0+900 – 1+400

Szacunkowa ilość 48 000 m².

2. Nasypy

 • km 12+000 – 17+028
 • km 5+400 – 5+700
 • km 2+000 – 3+300
 • km 0+000 – 0+800

Szacunkowa ilość 5 000 m³.

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

4. Wykopy

 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podpory P2 – WŁ-5

Szacunkowa ilość 20 m³.

2. Beton podpory P1 – WŁ-5

Szacunkowa ilość 120 m³.

3. Beton ław P1, P2 – PPR-7

Szacunkowa ilość 70 m³.

4. Beton podkładkowy podpory P1 – W-9

Szacunkowa ilość 40 m³.

5. Zbrojenie ław fundamentowych podpory P1 – W-8

Szacunkowa ilość 10 T.

6. Wykonanie kolumn DSM podpory P1 – W-9 – 0,50 kpl

7. Wykonanie kolumn DSM podpory P3 – W-9 – 1 kpl

8. Wykonanie wykopu pod fundament podpory P2 – W-9

Szacunkowa ilość 150 m³.

9. Beton podkładowy – WE-19

Szacunkowa ilość 25 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Wodociąg W2 – wykonano, badanie bakteriologiczne wody negatywne
 • Wodociąg W3 – rozpoczęto, wykonano metodą przewiertu od Z3.4 – Z3.5 [L=70,50m], metodą wykopu wz3.14 – HN3.4 [L=23,70mb]

2. Kanalizacja sanitarna

 • KS3 [zamienny projekt na tłoczny] – próba ciśnienia z wynikiem pozytywnym
 • KS2 – PVC-U DN160; k-istn. – Sg2.1, [L=25,0mb]

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G – prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G – spawanie, badanie nieniszczące spoin, izolacja spoin, badania rezystancji – od 1gz4 – 1gz2 [L=137,0mb]
 • Kolizja 2G – wykonano; wynik próby pozytywny

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa) – przepięcie światłowodu
 • Przebudowy kolizji SN8, SN11/2, SN20, nn4/2 – wykopy

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Budowy
 • Przekazanie do IK Przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia obiektu WŁ14
 • Wprowadzanie uwag IK i Zamawiającego do projektów PW ekranów akustycznych
 • WD-6 etapowanie poprzecznic
 • WD-20 korekta ścian oporowych
 • Ocena rys skurczowych na obiektach WD-4, WŁ-5
 • Wprowadzanie aktualizacja PW konstrukcji oporowych
 • Udział w Radzie Budowy
 • Przekazanie do IK Przedmiaru robót

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez UM Międzyzdroje

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Ponowne przekazanie tomów PW tom 3.2 i 3.3 do zatwierdzenia przez IK
 • Wprowadzanie uwag IK do STWiORB
 • Przekazanie do IK Przedmiaru robót

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w propozycji iluminacji obiektu WŁ-05 wynikających z prośby Zamawiającego
 • Analiza możliwych rozwiązań ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN celem przekazania do IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK i Wykonawcy do PW tom 5.1.1 i przekazano ponownie do zatwierdzenia przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Zaktualizowano i przekazano do Wykonawcy aktualizację Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej zgodnie z pismem IK dot. przelewów awaryjnych

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Przekazano do IK kolejną rewizję dla tomu 1.5 tj. po aktualizacji wynikającej z koordynacji z branżą drogową

10. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR w celu potwierdzenia koordynacji przyjętych rozwiązań

11. Organizacja ruchu

 • Wprowadzono uwagi Wykonawcy do aktualizacji PSOR tj. po uwagach GDDKiA o/Szczecin i przekazano ponownie do akceptacji