wtorek 16/11/2021

Postęp prac za okres od 08.11.2021 r. do 12.11.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Projektu Technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień m.in. ZDP
 • Wprowadzanie i uzgadnianie rozwiązań w zakresie CPR z UM Świnoujście zgodnie z poleceniem IK
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Oczekiwanie na stanowisko IK ws. Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Złożenie materiałów na KZUDP i ZUDPy Świnoujście
 • Opracowywanie dokumentacji związanie z czasowymi zajęciami w ramach ZRID
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi zawarte w wezwaniu RDOŚ
 • Złożenie aneksu nr 1 do raportu w związku z uwagami RDOŚ do Urzędu Wojewódzkiego

5. Branża sanitarna

 • Uszczegółowienia rozwiązań odwodnienia wynikających ze zmian drogowych,
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, Radzie budowy,
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu technicznego i projektu wykonawczego

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Wysyłka Tomu 4.1 Przebudowa sieci WN i 4.2 Przebudowa sieci SN i nN wł. ENEA Operator S.A. do uzgodnień w ENEA
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego
 • Wprowadzenie uwag IK do projektów technicznych branży elektroenergetycznej

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny, niezidentyfikowane sieci)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji ORANGE, POLKOMTEL, TELKOL
 • Monit brakujących uzgodnień m.in. PKP PLK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DBPG

9. Melioracje

 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji projektu wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie Projektu Technicznego dla tomu III/6.1
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót
 • Przygotowanie materiałów w zakresie siedlisk 91D0 – odniesienie się do jednej z uwag w wezwaniu RDOŚ do raportu oddziaływania na środowisko

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Geotechnicznego oraz dostosowanie zakresu PG do aktualnego podkładu drogowego.

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi Projektantów sąsiednich odcinków/UM Świnoujście w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR – przygotowywanie stanowiska do uwag w celu ponownego przekazania do IK i Zamawiającego celem zatwierdzenia
 • Aktualizacja KSZR do obowiązujących wytycznych dotyczących oznakowania eksperymentalnego

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej