wtorek 17/01/2023

Postęp prac za okres od 09.01.2023 r. do 15.01.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 2 579,04 t.

3. Magazyn w km 3+800, km 2+400 – magazynowanie kruszywa 0-31,5 – szacunkowa ilość 38 125,00 t.

4. Przejazd kat. F – droga z płyt – Prace zakończono. Przygotowanie do odbioru technicznego i eksploatacyjnego.

5. Przejazd kat. F – Rondo Łunowo – Prace zakończono. Przygotowanie do odbioru technicznego i eksploatacyjnego.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

3. Wzmocnienie wgłębne geomaterac

 • Geomaterac – nasyp km 11+130 – 11+567

Szacunkowa ilość 500 m².

4. Odhumusowanie

 • km 5+800 – 9+300

Szacunkowa ilość 2 000 m².

5. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 000 m².

6. Podbudowa zasadnicza

 • DZ2 (podbudowa zasadnicza z kruszywa)

Szacunkowa ilość 279 m².

7. Podbudowa zasadnicza

 • DZ3 (podbudowa zasadnicza z kruszywa)

Szacunkowa ilość 102 m².

8. Podbudowa zasadnicza

 • bypass między Ludzi Morza a DZ2 (podbudowa zasadnicza z kruszywa)

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

9. Przepust PD43/PD44 – TG km 3+975 – szacunkowa ilość 0,20 kpl.

10. PDs16 – km 16+659 – wykonano montaż przepustu

11. Przepust PD17/PD18 – WŚ Ł3 km 0+153 – szacunkowa ilość 1 kpl.

12. Przepust PD19/PD20 – WŚ Ł4 km 0+150 – szacunkowa ilość 1 kpl.

13. Przepust PD61/PD62 – WŁ Ł3 km 0+144 – szacunkowa ilość 0,60 kpl.

14. Przepust PD1/PD2 – DZ2 km 0+119 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

15. Przepust PD11/PD12 – DZ1 km 0+444 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

16. Przepust PD37/PD38 – DZ1 km 0+479 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie węzłów – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 0,50 T.

2. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 10 T.

3. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 1 T.

4. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 T.

5. Zasypka podpory P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 170 m³.

6. Zbrojenie korpusu L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 5 T.

7. Szalunek oczep słupa P2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,50 szt.

8. Zasypka podpór P1, L1, P2, L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 700 m³.

9. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpór P2, L2 wraz z demontażem kleszczy – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 200 m².

10. Wykonanie próbnego obciążenia kotew gruntowych pali DSM – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 3 kpl.

11. Deskowanie podpory N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 1 kpl.

12. Wykop pod fundament podpory M-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 240 m³.

13. Beton wyrównawczy podpór tymczasowych w osiach P3 wz P4 wz – obiekt E-15 – szacunkowa ilość 13 m³.

14. Rozkucie głowic pali tymczasowych w osiach P3 wz P4 wz – obiekt E-15 – szacunkowa ilość 40 kpl.

15. Deskowanie skrzydła podpory P1 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 0,5 kpl.

16. Montaż części przelotowej przepust PZ-4 Etap I – szacunkowa ilość 18 mb.

17. Montaż części przelotowej przepust PZ-5 Etap I – szacunkowa ilość 18 mb.

18. Montaż części przelotowej przepust PZ-6 Etap I – szacunkowa ilość 18 mb.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+000 – Układy Wylot – Wpust:
  • Wyl32 – Wp32, km: 1+113; DN200; L = 15,60mb
  • Wyl33 – Wp33, km: 1+153; DN200; L = 15,40mb
  • Wyl34 – Wp34, km: 1+194; DN200; L = 15,0mb
  • Wyl35 – Wp35, km: 1+225; DN200; L = 15,0mb
  • Wyl36 – Wp36, km: 1+275; DN200; L = 15,0mb
 • Układy kd:
  • kd22.4 – kd22.5, km: 4+499 – 4+4535; DN400; L = 35,0mb
  • kd22.5 – kd22.6 – kd22.7, km:4+420 – 4+499; DN315; L = 78mb
  • kdi2.1 – kdi2wyl, km: 12+156; DN315; L = 23,50mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kolizje teletechniczne – Polkomtel 7-11: wprowadzenie światłowodu pomiędzy kolizjami 7 a 11

2. Kolizje teletechniczne – Orange 47: przełączenie do sieci

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na zwrot przez RDOŚ prawomocnej DŚU dla DZ9 – monit telefoniczny

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Oczekiwanie na podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Zamawiającym a Lasami Państwowymi w celu uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST. TR. w km 16+200

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Informacja o braku uwag IK do tomu 5.1.2

8. Melioracje

 • Przekazanie do Wykonawcy operatu wodnoprawnego DZ9 z wprowadzonymi uwagami
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

9. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy w km 16+900 do zatwierdzonej koncepcji SZR