wtorek 17/05/2022

Postęp prac za okres od 09.05.2022 r. do 15.05.2022 r.

Prace zrealizowane:

1.Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiału nasypowego

Szacunkowa ilość 9 074 t.

4. Platforma

 • Platforma pod mury oporowe S7 i S8 – zakończono

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1.Karczowanie

 • km 12+500 – 14+000
 • km 0+300 – 1+000

Szacunkowa ilość 0,50 ha

2. Odhumusowanie

 • km 0+000 – 0+300
 • km 5+200 – 5+350
 • km 4+050 – 4+600

Szacunkowa ilość 6 300 m².

3. Podłoże

 • km 4+400 – 4+600

Szacunkowa ilość 15 000 m².

4. Nasypy

 • km 5+400 – 5+700

Szacunkowa ilość 2 900 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zabezpieczenie nasypów/wykopów

 • Zabezpieczenie nasypów obiekt E18 (zabezpieczenie pasa rozdziału)
 • Zabezpieczenie wykopów obiekt W-10, podpora P2 i P3 JP, JL

Szacunkowa ilość 90 m².

2. Platformy robocze, drogi technologiczne

 • Wykonywanie platform oraz dróg technologicznych przy obiekcie E15P – platforma P4

Szacunkowa ilość 700 m².

3. Dostawa materiału

 • Mury oporowe S7 i S8 – dostawa grodzic stalowych
 • Dostawa zbrojenia – W-10

Szacunkowa ilość 72 t.

4. Mur S7

 • Pogrążanie grodzic stalowych

Szacunkowa ilość 40 mb.

5. Wykop

 • Wykop WD-04, podpora P2
 • Wykop WD-05, podpora P2

Szacunkowa ilość 2 100 m³.

6. Zbrojenie fundamentu

 • WD-4 ława fundamentowa, podpora P3
 • WD-4 ława fundamentowa, podpora P1

Szacunkowa ilość 15 039 kg.

7. Beton podkładowy

 • Beton podkładowy WŁ-05, podpora P3

Szacunkowa ilość 15 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja sanitarna

 • KS-3; DN200x5,9mm, L=63,0mb + 2,0 studnie bet. (20%) [kanalizacja sanitarna tłoczna Dz110 po tej samej trasie – montaż, bez próby ciśnienia]

Szacunkowa ilość 12,60 mb.

2. Wodociągi

 • Wodociąg W2 [wz2.3 – wz2.4], L = 24,0mb, metodą bezwykopową (przewiert)
 • Wodociąg W2 [Z2.1 – Z2.2], L = 33,50mb, metodą bezwykopową (przewiert)
 • Wodociąg W2 [Z2.4 – Z2.5], L = 113,0mb, metodą bezwykopową (przewiert)
 • Wodociąg W5; DzDz160x9,5mm, L = 67,3m, [próba ciśnienia – wykonane, próba ciśnienia pozytywna]
 • Dodatkowy przepust dla ZWiK Świnoujście Wkp1, L = 75,20m
 • Wodociąg W4; przewierty: [W4.2-wz4.4], L = 23,50m; [HN4.2-wz4.5], L = 16,0m; [Z4.3-wz4.6], L = 12,0m
 • Wodociąg W4; Rura osłonowa [wz4.2-wz4.3] L = 40,5m

Szacunkowa ilość 313,7 mb.

 • Wodociąg W4; Montaż studni DN1500 Z4.1 – 1 szt.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych

 • Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange: 15, 33, Polkomtel: 17, 23, 28 – obiekt W9 (Rozpoczęto, prace trwają)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci trakcyjnej

 • Przekotwienie sieci trakcyjnej nad przejściem rozjazdowym 17-18 na stacji Lubiewo na nowe konstrukcje wsporcze
 • Demontaż poprzedniego kotwienia ciężarowego
 • Montaż odciągu do słupa kotwowego

2. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN10 (kontynuacja), SN11 (kontynuacja), SN21, OBCA SN1, OBCA nn6 – rozpoczęte, obiekt W9

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • W dn. 10.05.2022 r. przekazano Projekt Wykonawczy TOM 1.1 i 1.2 rew.01 do IK celem zatwierdzenia
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań w tym Planu Działań Ratowniczych
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Budowy

3. Ochrona środowiska

 • W dn. 11.05.2022 r. wysłano oficjalną odpowiedź na wezwanie RDOŚ w temacie DŚU dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez Burmistrza Międzyzdrojów

4. Branża sanitarna

 • Wysłano projekt PW rozwiązań zamiennych przebudowy KS do PKP
 • Otrzymano pismo z uzgodnieniem projektów PW przebudowy KS i wody od ZLK w Szczecinie(PKP)
 • Uzgodnienia mailowe i telefoniczne w GAZ-System w sprawie szczegółów rozwiązań technicznych w kontekście otrzymanych uwag
 • Analiza i wprowadzanie uwag od GAZ-System do PW
 • Bieżąca aktualizacja projektu kanalizacji deszczowej z uwagi na zmiany w branżach wiodących, ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 3.1 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10 i DZ9
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Rada koordynacyjna

5. Branża elektroenergetyczna

 • Otrzymano zatwierdzenie specyfikacji D.01.03.01 oraz D.01.03.01a
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.07.07.01
 • Oczekiwanie na stanowisko IK ws. wyjaśnień do tomu 4.4 Budowa oświetlenia drogowego
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Oczekiwanie na wydanie warunków przyłączenia dla urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK- trakcja)

6. Branża telekomunikacyjna

 • W dn. 11.05.2022 r. otrzymano uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – w trakcie analizy
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew.00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)

7. Melioracje

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika –  w trakcie roboczych ustaleń z IK

8. Geotechnika

 • W dn. 09.05.2022 r. otrzymano uwagi IK do PW tom 1.5 rew.01 – trwa analiza
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

9. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.
 • Oczekiwanie na aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym