czwartek 19/08/2021

Postęp prac za okres od 09.08.2021 r. do 13.08.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym i  projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Analiza opinii do Planu Działań Ratowniczych i oczekiwanie na ewentualne uwagi IK
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i  projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i  Zamawiającym
 • Przekazanie Planu Działań Utrzymaniowych do ponownej weryfikacji
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Budowy
 • Monitorowanie uzgodnień
 • Udział w spotkaniach ws zakresu i  formy PT

3. Branża geodezyjna

 • wykonanie opracowania projektu podziałów nieruchomości dla zakresu Miasto Świnoujście
 • wystąpienie do MODGiK Świnoujście o materiały w  dn.  11.08.2021

4. Ochrona środowiska

 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez GDDKIA do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Przekazanie wniosków derogacyjnych

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo z ZUW o  odstąpieniu od wszczęcia postępowania w zakresie udzielenia odstępstwa w zakresie odległości S3 do istn. gazociągu DN800,
 • Otrzymano pismo z ZUW o odstąpieniu od wszczęcia postępowania w zakresie udzielenia odstępstwa w klas lokalizacji dl gazociągu DN800 w km 6+323,
 • Przekazano powyższą korespondencję mailowo i  kurierem do GAZSYSTEM,
 • Otrzymano postanowienie z UM Świnoujście o konieczności przesunięcia przepustu dla wody pod ul. Skandynawską,
 • Wystąpiono do PKP PLK o  uzgodnienie projektów budowlanych ks i wody na terenie kolejowym w rejonie wiaduktu WD-06,
 • Wystąpiono do ZWIK Międzyzdroje o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie DZ10,
 • Kontakt telefoniczny z GEN GAZ Energia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci gazowej – osoby decyzyjne na urlopie,
 • Kontakt telefoniczny z ZPMSiŚ w  sprawie uzgodnienia projektu przekroczenia kanalizacją sanitarna pod bocznicą kolejową – pismo w  przygotowaniu,
 • Kontakt z GAZSYSTEM w celu przyspieszenia wydania opinii do  odstępstwa dla odległości proj. słupa WN od DN800 – osoba decyzyjna na urlopie, w przyszłym tygodniu planowane spotkanie na teams w tym zakresie,
 • Kontakt mailowy ze ZWIK Świnoujście w celu przyspieszenia odpowiedzi na uzgodnienie PB sieci wodociągowej – oczekiwanie na przekazanie przez ZWIK zmiany lokalizacji przepustu W5,
 • Kontakt mailowy ze ZWIK Świnoujście w celu uzupełnienia opinii hydrogeologicznej umożliwiającej uzgodnienie na etapie PB i dalsze uzgodnienia na etapie PW,
 • Koordynacja międzybranżowa,
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie budowy

6. Branża elektroenergetyczna

 • d. pozyskiwania danych do projektu technicznego i  wykonawczego
 • wprowadzanie danych otrzymanych od ENEA dla tom IV/2
 • wykonywanie obliczeń konstrukcji słupów WN
 • wykonywanie prac związanych z  opracowywaniem projektu wykonawczego

7. Branża telekomunikacyjna

 • Prace projektowe w zakresie PW przebudowa sieci istniejących – kontynuacja
 • Przygotowanie pism do ośrodków geodezyjnych w następstwie występowania niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych

8. Geologia

 • Przekazanie opracowania: Dokumentacja Geologiczno Inżynierska do zatwierdzenie przez IK
 • Opracowanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Aktualizacja zakresu geosyntetyków zbrojących
 • Wykazanie dodatkowych odcinków wymagających wzmocnień podłoża na podstawie aktualnej DBPG.
 • Wydanie wytycznych do analizy gazociągu

11.  System Zarządzania Ruchem

 • Koordynacja tras objazdów pomiędzy Planem Działań Ratowniczych i KSZR
 • Analiza materiałów z sąsiednich odcinków
 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • • Przygotowanie i przekazanie stanowiska Projektanta do uwag IK

12. Organizacja ruchu

 • Przygotowywanie materiałów do opinii projektu SOR