środa 19/05/2021

Postęp prac za okres od 10.05.2021 r. do 14.05.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez IK i Zamawiającego do materiałów do audytu BRD
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. Drogowej
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • Opracowywanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wystąpień o opinie do wniosku ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Korekty projektów wg uwag WPN
 • Przygotowanie projektów dla W-10 (E-1A) w świetle uzgodnień z Miastem Świnoujście przebiegu CPR
 • Udział w Radzie Budowy
 • Spotkanie ws skrajni z PKP
 • Przygotowanie PAB do uzgodnień z PKP

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z MODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Przygotowanie protokołów przyjęcia granic i szkiców stanowiących załączniki do operatu
 • Opracowanie protokołów z czynności wyznaczenia punktów granicznych w terenie
 • Opracowanie protokołów przyjęcia granic nieruchomości do podziałów
 • Opracowanie map do uwierzytelnień

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi Wolińskieo Parku Narodowego
 • Złożenie wniosku o decyzję środowiskową dla drogi DZ-9
 • Przekazanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo informacyjne ze ZWIK Międzyzdroje, w sprawie uzgodnienia trasy przebudowy i braku podstaw do przebudowy,
 • Otrzymano uwagi do projektu sieci gazowej średniego ciśnienia od IK,
 • Otrzymano materiały informacyjne od GAZSYSTEM w sprawie gazociągu DN300,
 • Przekazanie do ZWIK oraz Wykonawcy informacji odnośnie braku możliwości lokalizacji przepustu pod wiaduktem E-1 wzdłuż ul. Wolińskiej,
 • Wysłano projekt budowlany sieci gazowej wysokiego ciśnienia do uzgodnienia do GAZSYSTEM,
 • Wysłano pismo do ZWIK Międzyzdroje o przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz wyrażenie zgody na brak przebudowy wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
 • Wysłano do uzgodnienia projekt budowlany kanalizacji sanitarnej tłocznej do ZWIK Świnoujście,
 • Kontakt z GAZSYSTEM w sprawie przyspieszenia odpowiedzi na wysłane wcześniej pisma,
 • Kontakt z PKP w sprawie przyspieszenia odpowiedzi na pisma,
 • Przekazano zaktualizowane pliki dla zakresu prac dodatkowych dla ZWIK Świnoujście do Wykonawcy,
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie kanalizacji deszczowej,
  w dostosowaniu do rozwiązań drogowych,
 • Dobór zbiornika ze skrzynek rozsączających,
 • Przygotowanie materiałów do operatu wodnoprawnego,
 • Koordynacja międzybranżowa – kanalizacja deszczowa, branża drogowa, melioracyjna i mostowa.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja wielobranżowa PZT do ZUDP i KZUDP
 • Wrysowanie linii czasowego zajęcia dla przebudowy sieci
 • Wykonywanie tabeli kolizji SN i nn

7. Branża telekomunikacyjna

 • Zerowe Przedmiary Branżowe (TEL przebudowy)
 • Finalna koordynacja wielobranżowa przebudów TEL i KT do uzgodnień z operatorami
 • Koordynacja wielobranżowa PZT do ZUDP

8. Geologia

 • Prace terenowe (wiercenia i sondowania) cd.
 • Opracowanie Programu Badań geotechnicznych
 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Praca nad operatem wodnoprawnym

10. Geotechnika

 • Zrewidowanie zakresu wzmocnień
 • Analiza dojazdu do obiektu E-15
 • Wydanie wytycznych do badań laboratoryjnych

11. System zarządzani ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej