środa 19/10/2022

Postęp prac za okres od 10.10.2022 r. do 16.10.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów – szacunkowa ilość 10863,30 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – przygotowanie terenu pod roboty rozbiórkowe oraz kruszenie

BRANŻA DROGOWA

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano 5%

2. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 0+800 – 1+400
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 12 000 m³.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 2+000 – 3+300
 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 10 100 m³.

4. Wymiana gruntu

 • km 9+870 – 10+000
 • DZ10a

Szacunkowa ilość 6 000 m³.

5. Odhumusowanie

 • km 11+900 – 14+200 str. L
 • DZ10a km 0+200

Szacunkowa ilość 7 000 m².

6. Frezowanie

 • km 11+900 – 16+000

Szacunkowa ilość 2 000 m².

7. Wzmocnienie podłoża

 • km 5+880 – 6+080 RIC

Szacunkowa ilość 8 591 m².

8. Przygotowanie poszerzenia z płyt bet.

 • ul. Ludzi Morza

Szacunkowa ilość 390 m².

9. Frezowanie

 • ul. Ludzi Morza

Szacunkowa ilość 450 m².

10. Rozbiórka umocnień rowu oraz ścieków korytkowych

 • km 11+900 – 14+650

Szacunkowa ilość 500 m.

BRANŻA MOSTOWA

1. Szalowanie korpusu podpory P2 prawa – obiekt W-8 – 1 kpl.

2. Beton korpusu podpory P2 prawa – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 95 m³.

3. Beton ścian podpory P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 110 m³.

4. Zbrojenie ścian podpory P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 15 T.

5. Chydy beton pod fundament podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 40 m³.

6. Beton fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 200 m³.

7. Zbrojenie fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 35 T.

8. Wykonanie platformy pod DSM – P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 990 m².

9. Wykonanie kolumn DSM P2 – obiekt W-9 – 0,50 kpl.

10. Zbrojenie fundamentu L1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 21 T.

11. Beton fundamentu L1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 300 m³.

12. Zbrojenie fundamentu L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 7 T.

13. Beton fundamentu L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 56 m³.

14. Wykonanie kolumn DSM P3 – obiekt W-10 – 1 kpl.

15. Wykonanie kolumn DSM L3 – obiekt W-10 – 1 kpl.

16. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – 0,30 kpl.

17. Zbrojenie ścian i filarów podpory P1, P2, P3 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 5 T.

18. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop P1, P2 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 540 m².

19. Beton Fundamentu podpory P3 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 95 m³.

20. Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop P6 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 100 m².

21. Zbrojenie fundamentu podpory P4 – obiekt -15P – szacunkowa ilość 15 T.

22. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 5 T.

23. Beton fundamentu skrzydła podpory P1 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 18 m³.

24. Zbrojenie ściany podpory P3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 5 T.

25. Beton wyrównawczy pod podporę P2 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 35 m³.

26. Zbrojenie oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 2 T.

27. Beton oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 12 m³.

28. Fundament z kruszywa PZ-7 – szacunkowa ilość 15 m³.

29. Montaż części przelotowej przepustu PZ-8 – szacunkowa ilość 17 mb.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa – kd57.3 – kd57.4 – kd57.5; DN315mm, [odpowiednio: L = 24,0 – 22,50 – 19,0mb] – szacunkowa ilość 65,50 mb.

2. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki – kd-57.5 – Wp57.5; DN200mm, L = 2,50mb, Układy Wylot – Wpust, Nr-y: 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 – wykonano

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 6 – kontynuacja prac

2. Przebudowa kolizji Polkomtel 7 – kontynuacja prac

3. Przebudowa kolizji Orange 33 – odsunięcie kolizji z trasy

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć – uzyskano pozwolenie, wykonano

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Odbiór techniczny gazociągu i przygotowania do przepięcia w istniejącą sieć – wykonano

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Prace nad fundamentem nr 13 kolizji A

2. Przebudowa kolizji energetycznych

 • SN15 – wykop, podsypka
 • SN16 – rozpoczęcie prac
 • SN2 – wykonanie muf

Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 02
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Budowy
 • Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Poprawa projektów PW murów oporowych
 • Wydruk ST mostowych w zakresie wskazanym przez IK
 • Prace w ramach NA

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Opiniowanie projektu dodatkowego kabla SN pod obiektem W-06
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10
 • Przekazanie do Wykonawcy informacji ws utrzymania studzienek hybrydowych (łączących funkcję studni i wpustu przy obiektach) – do przekazania IK
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w PW tom 4.3 w ramach zasilania urządzeń SZR w km 15+408
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK znak IK/S3/AI/TPF-0287/2022/09/WK-680 z dn. 27.09.2022r.

10. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR