środa 20/04/2022

Postęp prac za okres od 11.04.2022 r. do 17.04.2022 r.

Prace zrealizowane: 

1.Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów nasypowych

Szacunkowa ilość 13 000 t.

4. Ogródki działkowe km 0+400

 • Rozbiórka ogródków działkowych

Szacunkowa ilość 0,25 kpl.

5. Drogi serwisowe, platforma

 • E15P – przygotowanie platformy oraz dróg serwisowych

BRANŻA DROGOWA

1.Karczowanie, usunięcie biomasy

 • km 1+000 – 2+200

Szacunkowa ilość 5 ha.

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1.Odhumusowanie

 • km 4+250 – 5+300

Szacunkowa ilość 8 850  m².

2. Wymiana gruntów

3. Nasypy

 • km 5+400 – 5+700

Szacunkowa ilość 5 500 m³.

4. Wykopy

5. Pozostałe warstwy konstrukcji drogi

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1.Wodociąg W4

 • Kontynuacja prac na odcinku W4; od Z4.1 – Z4.2 – wykop+układanie rur

Szacunkowa ilość 50 mb.

2. Kanalizacja tłoczna

 • odcinek Kst2; od zt2.5 – zt2.4

Szacunkowa ilość 85 mb.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1.Przebudowa sieci trakcyjnej

 • W-10, WD-06, W-13, W-09: montaż fundamentów palowych wraz z konstrukcjami wsporczymi sieci trakcyjnej

Postęp prac i robót projektowych:

1.Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 – przygotowano stanowisko Projektanta do uwag w uzgodnieniu z Wykonawcą i przekazano do IK – w dn. 14.04.2022 r. odbyło się spotkanie z zespołem IK i omówiono wątpliwe kwestie
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań w tym Planu Działań Ratowniczych
 • Uszczegóławianie planu działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Budowy

3. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9
 • Otrzymano informację o podjęciu zawieszonego postępowania ws. wydania DŚU dla DZ10 od Burmistrza Międzyzdrojów

4. Branża sanitarna

 • Przygotowywanie i wysyłka PW tom 3.5 do uzgodnień do GAZSYSTEM
 • Przygotowywanie i przekazanie PW tom 3.5 do uzgodnień do PA/IK
 • Spotkanie z GAZSYSTEM w aplikacji teams w sprawie wzmocnienia nasypu nad istniejącym gazociągiem DN800 w km 11+262
 • Bieżąca aktualizacja projektu odwodnienia z uwagi na zmiany w branżach wiodących
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 3.1 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych międzybranżowych

5. Branża elektroenergetyczna

 • Analiza uwag IK do PW tomu 4.4 rew. 01 (w trakcie ustaleń z Wykonawcą)
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.01.03.01 oraz D.01.03.01a, D.07.07.01
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Wprowadzanie korekt wynikających ze zmian w branży mostowej przy obiekcie W13

6. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00
 • Otrzymano zatwierdzenie PW tom 5.2.1 rew. 01, 5.2.2 rew. 01, 5.2.3 rew.01, 5.2.4 rew. 00
 • Opracowywanie specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie za zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB H.00.00.00 rew. 01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

8. Geotechnika

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.5 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na akceptację tras objazdów przez UMŚ
 • Oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKIA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.
 • Oczekiwanie na aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym