wtorek 19/07/2022

Postęp prac za okres od 11.07.2022 r. do 17.07.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY 

1. Karczowanie

 • km 8+100 – 9+200

Szacunkowa ilość 3 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 15+000 – 16+000
 • km 0+300 – 0+800

Szacunkowa ilość 21 000 m².

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 6 000 m³.

4. Wykop/Nasypy

 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

5. Nasypy

 • km 0+000 – 0+300

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

6. Rozbiórki

 • km 12+000 – 14+650 rozbiórki umocnień rowów

7. Wzmocnienie wgłębne

 • km 11+567 – 11+597 Betonowe kolumny przemieszczeniowe (odcinek przejściowy) – 198 szt.

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podpory P2 – WD-04

Szacunkowa ilość 10 m³.

2. Szalunek korpusu P1 – WD-04 – 1 szt.

3. Zbrojenie podpory P3 – WŁ-05

Szacunkowa ilość 2 t.

4. Zabezpieczenie wykopu P3 grodzicami stalowymi – E-15P – 1 kpl

5. Zabezpieczenie wykopu P2 grodzicami stalowymi – E-15P – 1 kpl

6. Wykop pod podporę P1 – W-17L

Szacunkowa ilość 800 m³.

7. Odhumusowanie pod podpory P1, P2, P3 – WE-19

Szacunkowa ilość 1100 m².

8. Kotwienie grodzic stalowych – S-8 – 15 szt.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja tłoczna

 • Kst2 – wykonano przewiert Dz355mm, L=51.0mb jako rura osłonowa + montaż przewodowej rury Dz225mm zt2.3 – RO, L=80,0mb, bez próby ciśnienia

2. Wodociągi

 • Wodociąg W2 – wykonano przewiert między punktami wz2.4 – wz2.3 jako rura osłonowa Dz315mm, L=23,5mb + montaż rury przewodowej Dz160mm, L = 60,0m. Bez próby ciśnienia
 • Przepust dla ZWiK Wkp3 – w realizacji

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange – obiekt W9 (kontynuacja prac)

2. Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych Orange – 1, 2, 3, Polkomtel – 1, 2, 3, 4, 8 (kontynuacja prac)

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Przepięcie gazociągu 2G w ul. Nadbrzeżnej – nie wykonano

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Wykonano drogę, trwają prace związane z układaniem płyt z tworzyw sztucznych. Rozłożono rury wzdłuż trasy projektowanej gazociągu. Rozpoczęto spawanie rur DN300, wykonano spawanie odcinka od 1gz6 – 1gz5; L = 112,0mb
 • Kolizja 2G – wykonano rozkładanie rur wzdłuż trasy projektowanej dla kolizji 2G, uruchomienie odwodnienia, oraz rozpoczęcie procesów spawania rur DN300 dla kolizji 2G – wykonano i zakończono prace spawalnicze na zewnątrz wykopów w odcinkach:
  • 2gz1 – 2gz2 + łuk, L = 24,0mb
  • 2gz2 – 2gz3; L = 67,0mb
  • łuk 2gz3
  • 2gz3 – 2gz4; L = 47,0mb
  • 2gz4 – 2gz5 + łuk; L = 19,0mb

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa) – wprowadzenie kabla na GPZ
 • Przebudowa kolizji energetycznych SN6, SN7, SN8, SN19, SN20 Obca SN2, Obca nn4, SN2, SN3, SN4, SN5, nn4/1, SN1, SN22

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 01
 • Przekazano do Wykonawcy aktualizację tomu 1.4 z uwagi na polecenie IK dot. konstrukcji CPR
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opiniowanie projektu technologicznego wzmocnienia podłoża dla WŁ-14
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia obiektu WŁ14
 • Wprowadzanie uwag IK i Zamawiającego do projektów PW w tym m.in. ekrany akustyczne
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do konstrukcji oporowych cz. 3 z 3 oraz korekt dla konstrukcji S8
 • Wprowadzanie korekt do PW cz. 2 i 3 obiektu W-9
 • Udział w Radzie Budowy
 • Edycja (wydruk na papier) projektów PW wskazanych przez IK obiektów mostowych i ST

3. Ochrona Środowiska

 • Przygotowywanie odpowiedzi na wniosek ZWIK ws. DŚU dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez UM Międzyzdroje

4. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo z GAZSYSTEM z uzgodnieniem PW tom 3.5
 • Korekta rozwiązań dla studni Z2.2 w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę uwagami
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących
 • Analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od IK
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe

5. Branża elektroenergetyczna

 • Aktualizacja tomu 4.4 związana z wprowadzaniem iluminacji obiektów
 • Wprowadzanie zmian w PW tom 9.2 wynikających z uwag PKP PLK
 • Analiza operatów geodezyjnych dla przebudowy kolizji ee. przekazywanych przez Wykonawcę

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW tom 5.1 rew. 01 przez IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży teletechnicznej przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

7. Melioracje

 • Przygotowywano i przekazano do Wykonawcy stanowisko Projektanta (odpowiedź na pismo IK) w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych

8. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Aktualizacja tomu 1.5 wynikająca z koordynacji z branżą drogową tj. po zmianach wynikających z uwag IK do branży drogowej

9. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR w celu potwierdzenia koordynacji przyjętych rozwiązań

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.