środa 20/10/2021

Postęp prac za okres od 11.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Analiza zgłoszonych uwag do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Analiza uwag IK i Zamawiającego do Planu Działań Utrzymaniowych, wprowadzanie uwag i równoległe uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Budowy
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe
 • Wywiad terenowy i pomiary DZ-9
 • Pomiar studni przy rondzie w Międzyzdrojach
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK ws. dokumentacji zgodnie z SP.30.10.00 i SP.30.20.00

4. Ochrona środowiska

 • Analiza otrzymanego raportu oraz aneksu nr 1 do raportu dla Zadania 2 S3.
 • Akceptacja aktualizacji KIP dla drogi DZ9 przez IK i Zamawiającego
 • Analiza roboczych uwag RDOŚ do raportu ponownej oceny otrzymanych drogą mailową

5. Branża sanitarna

 • Kontakt ze ZWIK Międzyzdroje w sprawie uzgodnienia istniejącej studni w poboczu, częściowo pod barierą
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociągowej – otrzymano informację, że ZWIK wystosował pismo w sprawie lokalizacji przepustu nr 5 do GDDKIA i czeka na odpowiedź,
 • Otrzymano pomiar studni kanalizacji sanitarnej w Międzyzdrojach,
 • Uszczegółowienia rozwiązań odwodnienia w rejonie projektowanych obiektów,
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, budowy
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu technicznego i projektu wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

6. Branża elektroenergetyczna

 • Analiza i wprowadzanie uwag zgłoszonych przez IK do projektów technicznych
 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Wykonywanie obliczeń fundamentów słupów WN
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.1
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.2
 • Wydruk i wysyłka tomu IV.2 po uwagach ENEA
 • Projektowanie sieci oświetleniowej pod obiektami inżynierskimi
 • Wykonywanie schematów oświetlenia
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji PKP TELKOL i POLKOMTEL
 • Monitorowanie uzgodnienia PAB z PKP PLK
 • Monitorowanie wystąpienia (do Starostwa Powiatowego Kamień Pomorski) o ustalenie właścicieli niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa (zmiany przebiegu sieci i kanału technologicznego związane ze zmianą konstrukcji drogi w okolicy w. Międzyzdroje)
 • Zatwierdzenie projektu technicznego dla tomu III/5.2 Przebudowa sieci teletechnicznych przez IK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Geologia

 • Ponowne przekazanie DBPG do IK po wprowadzeniu drobnych uwag

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym.
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego i projektu technicznego
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych
 • Kontynuacja prac nad STWIORB
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Przygotowanie porównania przedmiarów wzmocnień podłoża z etapu przedmiaru i etapu aktualnego
 • Analiza i wprowadzanie uwag zgłoszonych przez IK do projektu technicznego

11. System zarządzania ruchem

 • Wystąpienie do projektanta odcinka tunelowego o materiały celem zapewnienia koordynacji na styku opracowań
 • Analiza uwag IK do Koncepcji KSZR

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii