wtorek 20/09/2022

Postęp prac za okres od 12.09.2022 r. do 18.09.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Bunkry km 1+600 – zakres wykonanych czynności:

 • Montaż dodatkowego wyposażenia do koparki – certyfikowana szybka kuloodporna 20 mm, wzmocnienie podwozia blachą stalową 10 mm
 • Spotkanie w Wojsku w 8 Flotylli – sporządzenie notatki służbowej celem przygotowania umowy na odbiór niewybuchów. Skanowanie terenu przez saperów.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac

2. Nasypy

 • km 12+000 – 17+028
 • km 5+400 – 5+700
 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 6000 m3.

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 2000 m3.

4. Wykopy

 • km 1+100 – 1+400

Szacunkowa ilość 4000 m3.

5. Wymiana gruntu

 • km 9+800 – 9+900
 • km 10+810 – 10+960

Szacunkowa ilość 4000 m3.

6. Wzmocnienie wgłębne

 • Kolumny żwirowe km 11+130 – 11+240

Szacunkowa ilość 990 m2.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie ścian podpory P2 – obiekt W-02 – szacunkowa ilość 3 T.

2. Wykop podpora P1 i P2 – obiekt W-02 – szacunkowa ilość 200 m3.

3. Beton wyrównawczy podpór P1 i P2 – obiekt W-02 – szacunkowa ilość 9 m3.

4. Zbrojenie ścian podpór P1, P2 – obiekt PPR-7 – szacunkowa ilość 2 T.

5. Beton podpory P2.2, P1.2 – obiekt PPR-7 – szacunkowa ilość 20 m3.

6. Zbrojenie ścian podpory L1, L2 – obiekt W-08 – szacunkowa ilość 20 T.

7. Beton wyrównawczy podpór – obiekt W-09 – szacunkowa ilość 10 m3.

8. Wykop pod fundament ławy P3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 150 m3.

9. Rozbiórka stożków, zasypki oraz płyty przejściowej podpory prawej – obiekt WD-14 – 1 kpl.

10. Wykonanie wykopu pod fundament podpory P4 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 200 m3.

11. Zbrojenie fundamentu podpory P1, P2 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 12 T.

12. Rozkucie głowic pali podpory P3 – obiekt E-15P – 1 kpl.

13. Pale prefabrykowane podpór P5, P6, P7, P8 oraz tymczasowe – obiekt E185P – szacunkowa ilość 200 mb.

14. Zbrojenie fundamentu podpory P2, P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 15 T.

15. Beton fundamentu podpory P2, P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 72 m3.

16. Zbrojenie oczepu muru oporowego S8 – S8 – szacunkowa ilość 4 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA 

1. Kanalizacja deszczowa

 • Kanał deszczowy S3 – kd55.1 – kd55.2 rozpoczęcie prac

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa sieci teletechnicznej

 • Orange 3 – wykop, ułożenie rur, zasypanie, zagęszczenie

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G – prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć
 • Kolizja 1G – rozpoczęcie prac, zgrzewanie rur osłonowych (103mb) i przewiert sterowany, zgrzewanie rur przewodowych

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G; Przygotowanie komory startowej do przewiertu / przecisku rurą DN500mm pod DK3 – c.d., Przygotowanie odwodnienia dla odcinka prostopadłego do DK3, przygotowanie wykopu i wymiana gruntu pod projektowaną rurą gaz w/c DN300mm [od przecisku do końca rury osłonowej]

Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 02
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Poprawa projektów ekranów akustycznych
 • Przygotowanie wyciągu z obliczeń obiektu W13 do aktualizacji PT
 • Przygotowanie wydruku PW i ST wskazanych przez IK
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Oczekiwanie na uprawomocnienie się DŚU dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Kontakt z PKP Energetyka
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK w zakresie PW tom 3.1
 • Spotkanie IK z Wykonawcą i Projektantem ws. omówienia rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z wpustów deszczowych z wylotem bezpośrednio do rowów drogowych uszczelnionych (ścieki skarpowe)
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na akceptację propozycji ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN celem przekazania do IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2, 9.3
 • Otrzymano informację od IK nt. wyboru wariantu iluminacji obiektu WŁ-05
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Otrzymano zatwierdzenie tomu 5.1.1 przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie IK tom 6.1 rew. 03 po uwagach w zakresie przelewów

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie rewizji tomu 1.5 przez IK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Przedmiaru robót

10. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – planowane spotkanie z Wykonawcą odc. 2 S3

11. Organizacja ruchu

 • Otrzymano uwagi IK do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – trwa analiza i wprowadzanie uwag