wtorek 20/12/2022

Postęp prac za okres od 12.12.2022 r. do 18.12.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów – materiał nasypowy

Szacunkowa ilość 16 281,75 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – Kruszenie materiału z rozbiórki.

5. Przejazdy kat. F, przy obiekcie W13 – Montaż wskaźników kolejowych, montaż zabezpieczeń skrajnych płyt CBP.

6. Przejazd kat. F, droga z płyt – Kontynuacja układania płyt CBP w torze LK996, układanie płyt drogowych w międzytorzu, montaż zabezpieczeń skrajnych płyt CBP.

7. Przejazd kat. F, Rondo Łunowo – Odhumusowanie na dojeździe do przejazdu wraz z przygotowaniem nasypu od strony ronda w Łunowie, montaż przepustu ø 400, przygotowanie wykopów i ław pod krawężniki kolejowe KK97, montaż wewnętrznych płyt CBP.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • DZ1

Szacunkowa ilość 15 000 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 10+070 – 10+690

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

4. Wzmocnienie wgłębne geomaterac – nasyp – szacunkowa ilość 856 m².

5. Odhumusowanie

 • km 5+800 – 9+300

Szacunkowa ilość 4 000 m².

6. Podbudowa pomocnicza

 • rondo + Ludzi Morza

Szacunkowa ilość 0,75 kpl.

7. Przepust PD65/PD66

 • TG km 4+863,35

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

8. Przepust PD51/PD52

 • WŁ Ł1 km 0+115,20

Szacunkowa ilość 0,40 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 5 T.

2. Betonowanie poprzecznic – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 35 m³.

3. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 4 T.

4. Zbrojenie ław fundamentowych P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 3 T.

5. Zbrojenie skrzydła L1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 7 T.

6. Zasypka podpór P1, L1, P2, L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 800 m³.

7. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpór P2, L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 86,40 m².

8. Wykonanie kolumn DSM podpora E-I strona południowa – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 5 kpl.

9. Wykonanie mikropali kotwiących w kolumnach DSM strona południowa – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 7 kpl.

10. Wykonanie wykopu fundamentowego podpora N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 20 m³.

11. Warstwa z betonu wyrównawczego podpora N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 25 m².

12. Zabezpieczenie ścianką szczelną wykopów podpora P2 – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,20 kpl.

13. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

14. Beton filara podpory P2 (wewnętrzny) – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 10 m³.

15. Deskowanie podpory P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 0,50 kpl.

16. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P1, P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 1 T.

17. Beton podpory P3 1 segment – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 49 m³.

18. Beton słupów podpory P2 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 m³.

19. Beton oczepu muru oporowego S7 – szacunkowa ilość 10 m³.

20. Zabezpieczenie ścianką szczelną wykopu przepustu PZ-2 – szacunkowa ilość 1 kpl.

21. Wykop pod przepust PZ-2 Etap I – szacunkowa ilość 240 m³.

22. Wykop pod przepust PZ-3 Etap I – szacunkowa ilość 95 m³.

23. Zasyp części przelotowej przepustu PZ-10 – szacunkowa ilość 50 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+700
  • Wyl255 – Wp255; L = 17,70mb,
  • Wyl256 – Wp256; L = 4,90mb;
  • Wyl257 – Wp257; L = 5,30mb;
  • Wyl258 – Wp258; L = 5,50mb;
  • Wyl278 – Wp278; L = 4,80mb;
 • Układy kd:
  • kd47.11 – kd47.12 – kd47.13, DN400mm; L = 40,0mb + 40,0mb
  • kd38.1 – kd38.2, DN315; l = 20,50mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 33 układanie rur, zasypanie, zagęszczenie – wykonano 30 %.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu


Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 03
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ10 i DZ9
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Korekta projektu Konstrukcji oporowych cz. 3 wg uwag Wykonawcy
 • Aktualizacja przedmiarów dla konstrukcji oporowych i ekranów
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na stanowisko UM Międzyzdroje ws konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie DZ10
 • Wystąpienie do RDOŚ Szczecin z prośbą o ostemplowanie prawomocnej DŚU dla DZ9

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Przygotowywanie danych wsadowych do OWP dla DZ9
 • Przesłano do uzgodnienia projekt wykonawczy zamienny zabezpieczeń sieci gazowej wysokiego ciśnienia Z1, Z4, Z7
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych w ramach NA
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Oczekiwanie na podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Zamawiającym a Lasami Państwowymi w celu uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN
 • Przygotowanie projektu Robót Niewymagających Pozwolenia na Budowę – proj. przyłącza SN i proj. ST.TR. w km 16+200
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST. TR. w km 16+200
 • Zlecenie do opracowania MDCP na zakres przyłącza SN

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Wprowadzanie uwag IK do tomu 5.1.2

8. Melioracje

 • Przygotowywanie operatu wodnoprawnego dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

9. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR.
 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – oczekiwanie na ostateczne ustalenia Wykonawcy z IK

10. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR