środa 22/02/2023

Postęp prac za okres od 13.02.2023 r. do 19.02.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 18 031,28 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 12 870 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 10 000 m³.

3. Nasypy, geomaterac

 • km 11+130 – 11+567

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. Nasypy

 • WLNG Łącznica 1 km 0+200 – 0+300

Szacunkowa ilość 1 400 m³.

5. Wymiana gruntu

 • km 0+000 – 0+800

Szacunkowa ilość 1 450 m³.

6. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 000 m².

7. Przepust PDs11 – km 11+963 – wykonano 0,20 kpl – wykonano około 50%

9. Przepust PDs12 – km 12+715 – wykonano 0,05 kpl.

10. Przepust PDs13 – km 13+056,05 – wykonano 0,30 kpl.

11. Przepust PDs14 – km 15+123,6 – wykonano 0,30 kpl.

12. Przepust PD11/PD12 – DZ1 km 0+444 – wykonano 0,10 kpl.

13. Przepust PD35/PD36 – Trasa główna km 0+525 – wykonano 0,10 kpl.

14. Przepust PD33/PD34 – Węzeł Świnoujście L1 km 0+076 – wykonano 0,50 kpl.

15. Przepust PDs1 – Trasa główna km 1+044 – wykonano 0,40 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Betonowanie węzłów – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 4 m³.

2. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W-3 – szacunkowa ilość 4 T.

3. Zasypka konstrukcyjna podpór – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 200 m³.

4. Betonowanie słupów podpora P2 segment 12 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 70 m³.

5. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 T.

6. Montaż szalunek oczep P3 segment 7 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 1 szt.

7. Betonowanie ścian bocznych L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 90 m³.

8. Izolacja cienka podpór – obiekt W10 – szacunkowa ilość 300 m².

9. Przygotowanie podbudów pod ustrój nośny JP – obiekt W10 – szacunkowa ilość 300 m².

10. Zasypka technologiczna pod ustroje nośne – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 550 m³.

11. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory K-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 20 m³.

12. Zbrojenie pod fundament podpory J-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 15 T.

13. Beton fundamentu podpory J-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 60 m³.

14. Wykonanie kolum DSM podpora A, E, F, G, H, I Strona północna – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 1 kpl.

15. Zbrojenie korpusu podpory N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 6 T.

16. Beton podpór tymczasowych w osiach PZ wz wz – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 20 m³.

17. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 0,2 kpl.

18. Deskowanie ścian podpór w osi P1, P2 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 0,3 kpl.

19. Beton ściany podpory P2 Etap II – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 15 m³.

20. Beton wlotu/wylotu przepustu PZ-10 – obiekt PZ-9 – szacunkowa ilość 5 m³.

21. Zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-2 ETAP I – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 0,5 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+028 nie prowadzono prac

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange 33 – prace ziemne

2. Przebudowa kolizji teletechnicznych Polkomtel 23 – prace ziemne

3. Przebudowa kolizji teletechnicznych Polkomtel 28 – prace ziemne

4. Kanał technologiczny – prace ziemne od ST14 do ST15

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg wysokiego ciśnienia – Rozpoczęcie prac na zakresie zabezpieczeń gazociągów wysokiego ciśnienia. Dla kolizji „Z4” – Dostawa materiałów, wytyczenie obiektu, rozpoczęcie wykopów, ułożenie warstwy wyrównawczej z „chudego betonu” – rozpoczęto wykopy

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – montaż słupa nr 99 kolizja WN nr C, w dniu 14.02.2023 po pozytywnym przeglądzie linię załączono pod napięcie -> prace zakończono


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Oczekiwanie na akceptację PAB dla DZ10
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10 – monit telefoniczny
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST. TR. w km 16+200
 • Przekazanie Wykonawcy uzgodnionego przez PKP PLK tomu 9.3

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Wprowadzanie uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR
 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – oczekiwanie na ostateczne ustalenia Wykonawcy z IK

9. Organizacja ruchu

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie PSOR przez IK