wtorek 21/06/2022

Postęp prac za okres od 13.06.2022 r. do 19.06.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy:

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów

Szacunkowa ilość 4 525 t.

4. Likwidacja wysypiska śmieci

 • Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w km 0+200 – wykonano w 100%.

5. Rozbiórka ogrodzenia

 • Rozbiórka ogrodzenia km 14+200 – 14+700

Szacunkowa ilość 1 000 mb.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 15+500 – 17+028 str. L

Szacunkowa ilość 4,50 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 2+000 – 3+300
 • km 12+800 – 13+500
 • km 0+300 – 0+800

Szacunkowa ilość 28 000 m².

3. Nasypy

 • km 3+900 – 5+300
 • km 3+000 – 3+300 (nasyp z gruntu z wykopu)

Szacunkowa ilość 6 000 m³.

4. Kolumny piaskowo-żwirowe

 • km 11+270 – 11+597

Szacunkowa ilość 296 szt.

BRANŻA MOSTOWA

1. Izolacja cienka – WŁ-05

Szacunkowa ilość 100 m².

2. Zbrojenie podpór – WD-04

Szacunkowa ilość 2 t.

3. Przygotowanie platform pod wzmocnienie podłoża – W-10

Szacunkowa ilość 800 m².

4. Wbijanie grodzic – W-10

Szacunkowa ilość 60 m².

5. Dostawy grodzic szczelnych i pogrążanie grodzic – S7 i S8

Szacunkowa ilość 500 m².

6. Wykop – E-18

Szacunkowa ilość 2 952 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Wodociąg W4 – płukanie wodociągu – wykonane
 • Przepust dla ZWiK Świnoujście Wkp1c, DN315x18,7mm L = 24,75m

Szacunkowa ilość 24,75 m.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange – obiekt W9 (kontynuacja prac)

2. Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych Orange – 1, 2, 3; Polkomtel – 1, 2, 3, 4.8 (kontynuacja prac)

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociągi wysokiego ciśnienia

 • Ścianki szczelne wciskane i montaż konstrukcji przejazdowej dla nowobudowanego gazociągu w/c DN300 – wykonano

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa), kolizje A i C (linie napowietrzne) – kontynuacja prac
 • Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN5, SN10, SN11, SN18, SN21, SN23, OBCA SN1, OBCA nn6 oraz kolizje SN9A i SN9B – kontynuacja prac

Postęp prac i robót projektowych: 

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 01 – planowane spotkanie z Weryfikatorem w dn. 21.06.2022 r.
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 rew. 02
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Aktualizacja przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Opracowanie Projektu Wykonawczego obiektu W13
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez UM Międzyzdroje

4. Branża sanitarna

 • Otrzymano uzgodnienie projektu PW z GEN GAZ ENERGIA
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branży drogowej (zmiana lokalizacji wpustów wg uwag Weryfikatora branży drogowej)
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Aktualizacja przedmiarów robót
 • Opracowywanie brakujących STWiORB, wprowadzanie uwag IK do STWiORB

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych
 • Wprowadzanie zmian w tomie 4.4 w związku ze stanowiskiem IK ws. wyjaśnień
 • Aktualizacja przedmiarów
 • Przygotowano rozwiązania zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN – przekazano do Wykonawcy
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK – trakcja)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

7. Melioracje

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika –  w trakcie roboczych ustaleń z IK

8. Geotechnika

 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Oczekiwanie na uwagi do przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Analiza stanowiska IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa i KSZR – w trakcie ustaleń z Wykonawcą

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do STWiORB
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.