wtorek 21/12/2021

Postęp prac za okres od 13.12.2021 r. do 17.12.2021 r.

1. Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – przekazanie dokumentacji do uzgodnienia z Wykonawcą
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Projektu Technicznego
 • Oczekiwanie na uzgodnienie rozwiązań przez ZDP
 • Oczekiwanie na uzgodnienie rozwiązań w zakresie CPR z UM Świnoujście
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych -– Projektant ponownie przekaże materiał do zatwierdzenia, po otrzymaniu uwag Zamawiającego do KSZR
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Monitorowanie procedury KZUDP – oczekiwanie na protokół uzgadniający
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Analiza postanowienie Burmistrza Miasta Międzyzdroje ws. DŚU dla DZ10
 • Cd. sprawy bieżące

5. Branża sanitarna

 • Kontakt mailowy ze ZWIK Międzyzdroje oraz Wykonawcą
  w sprawie pozostawienia bez przebudowy kanalizacji sanitarnej
 • Wystąpienie do GAZSYSTEMu
  w sprawie zastosowania by-passu zamiast mikrotunelingu
 • Wystąpienie do UM Świnoujście w sprawie uzgodnienia wariantu grawitacyjnego odwodnienia ul. Ludzi Morza
 • Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego do uzgodnienia do PSG
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej, wewnętrznej naradzie koordynacyjnej
 • Kolejne przekazanie projektów technicznych rew. 01 do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Przygotowywanie materiałów do projektu technologicznego odwodnienia na czas prowadzenia robót w strefie ujęć

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym – przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do tomów 4.1, 4.2 i 4.3 celem ponownego przekazania do zatwierdzenia, przekazanie tomu 9.1 i 9.2 do uzgodnienia z Wykonawcą
 • Przekazanie PW tom 4.4 Budowa oświetlenia drogowego do IK celem zatwierdzenia
 • Oczekiwanie na uzgodnienia przez UM Świnoujście tomu 4.4 dot. Oświetlenia
 • Otrzymano brakujące uzgodnienie z PKP PLK dla PAB tom 9.2 i 9.3 – wiadomość email
 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do Projektów Technicznych dla tomu III/4.1 oraz III/9.3 i ponownego przekazania do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny, niezidentyfikowane sieci)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji ORANGE, POLKOMTEL, TELKOL i ponowne przekazanie do akceptacji Wykonawcy
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Opracowanie Raportu z badań uzupełniających dla W-09

9. Melioracje

 • Analiza uwag IK do Projektu Technicznego – przygotowywanie i przekazanie kolejnej rewizji dokumentacji tj. rew. 02 oraz stanowiska Projektanta do uwag
 • Analiza uwag IK do Projektu Wykonawczego – przygotowywanie kolejnej rewizji dokumentacji tj. rew. 01 oraz stanowiska Projektanta do uwag
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do Projektu Geotechnicznego – ponowne przekazanie do IK i Zamawiającego w rew. 01 celem zatwierdzenia

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi Projektantów sąsiednich odcinków/UM Świnoujście w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR
 • Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego do koncepcji KSZR zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dn. 23.11.2021r.

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego do koncepcji KSZR celem skoordynowania opracowań