wtorek 22/02/2022

Postęp prac za okres od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Oznaczenie gatunków chronionych w obszarze inwestycji
 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze

 • Przygotowanie protokołów stanu nieruchomości objętych decyzją ZRID

3. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Wznowienie tyczenia granic na terenie WPN

4. Wycinka

 • Szacunkowa ilość – 3,06 ha w km 12+520 – 14+580

5. Karczowanie

 • Szacunkowa ilość – 3,20 ha w km 4+600 – 5+100

 

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Oczekiwanie na zgłaszanie uwag IK lub zatwierdzenie projektów wykonawczych tom 1.1 do 1.5
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Budowy
 • Opracowano i przekazano przedmiar robót do Wykonawcy

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej i Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac związanych z inwentaryzacją nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID – opracowywanie dokumentacji fotograficznej, spisywanie protokołów z właścicielami

4. Ochrona środowiska

 • Złożenie wniosku wraz z KIP o wydanie DŚU dla DZ9 do RDOŚ
 • Otrzymano uwagi Oddziału do Raportu OOŚ dla DZ10
 • Oczekiwanie na uwagi Centrali do Raportu OOŚ dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Przesłano odpowiedź do GDDKiA na pismo ZWIK Świnoujście ws. przepustu nr 5
 • Wysłano do uzgodnień do PKP PW przebudowy wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie obiektu WD-06
 • Otrzymano uwagi do projektu z GEN GAZ ENERGIA
 • Otrzymano kolejne uwagi do projektów ze ZWIK Świnoujście
 • Kontunuowanie prac materiałem do uzgodnień przez gestorów sieci
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do Projektów Wykonawczych, Przedmiarów Robót lub Specyfikacji Technicznych
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Rada techniczna

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW tom 4.1 rew. 01 oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW (Tom 4.1 – ENEA, Tom 4.4 – UM Świnoujście, 9.2 – PKP PLK)
 • Ponowne przekazanie do zatwierdzenia przez IK tomu 4.4 Budowa oświetlenia drogowego rew. 01
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do Tomu 4.2 Przebudowa sieci SN i nN wł. ENEA Operator S.A. oraz 4.3 Budowa zasilania urządzeń
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi IK do STWiORB
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny) – wprowadzanie uwag Wykonawcy do dokumentacji
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK tom 5.2.1 Przebudowa sieci teletechniczna wł. TELKOL, 5.2.2 Przebudowa sieci teletechniczna wł. NETIA POLKOMTEL, 5.2.3 Przebudowa sieci teletechniczna wł. ORANGE POLSKA S.A.
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do tomu 5.2.4 Przebudowa sieci teletechniczna niezidentyfikowanych gestorów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych — wprowadzanie uwag Wykonawcy do dokumentacji
 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez gestorów sieci
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót – wprowadzanie uwag Wykonawcy do dokumentacji

8. Geologia

 • Przekazanie wersji papierowej DGI I DBPG do Wykonawcy

9. Melioracje

 • Ponowne przekazanie do zatwierdzenia przez IK poprawionej specyfikacji H.00.00.00 rew. 01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

10. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do Tomu 1.5
 • Otrzymano zatwierdzenie Projektu Technicznego Tom III/10.3
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi UM Świnoujście ws. uwag do zaproponowanych objazdów
 • Oczekiwanie na oficjalne uwagi Zamawiającego do Koncepcji KSZR oraz odniesienie się do stanowiska Projektanta do roboczych uwag Zamawiającego do KSZR (data wpływu 23.12.2021r.)

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (UM Świnoujście, UM Międzyzdroje, EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań