poniedziałek 21/03/2022

Postęp prac za okres od 14.03.2022 r. do 20.03.2022 r.

Prace zrealizowane:

1.Nadzór przyrodniczy:

Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze:

Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800:

Magazynowanie materiałów

BRANŻA DROGOWA

1.Wycinka drzew i krzewów:

km 0+280 – 0+800
km 5+300 – 5+860

Szacunkowa ilość 3,90 ha.

2. Wycinka drzew i krzewów:

Woliński Park Narodowy – wycinka pojedynczych drzew graniczących z jezdnią

Postęp prac i robót projektowych:

1.Branża drogowa

 • Oczekiwanie na zgłaszanie uwag IK lub zatwierdzenie projektu wykonawczego tom 1.3
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 – przygotowano stanowisko Projektanta do uwag i przekazano do akceptacji Wykonawcy, ustalenia ostatecznych rozwiązań z Wykonawcą
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – przygotowanie stanowiska Projektanta do uwag
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań,
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK,
 • Udział w radzie Koordynacyjnej,
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót,

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektó
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej i Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK lub Zamawiającego do wersji papierowej dokumentacji związanej z inwentaryzacją nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Ponowne przekazanie KIP dla DZ9 do IK i Zamawiającego
 • Otrzymano oficjalne uwagi Centrali do Raportu OOŚ – analiza zgłoszonych uwag

5. Branża sanitarna

 • Przekazano mailowo do ZWIK projekty monitoringu – piezometry z wprowadzonymi uwagami,
 • Otrzymano uzgodnienie projektu nadbudowy (regulacji studni) ze ZWIK Międzyzdroje
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PW T3.1
 • Aktualizacja projektu odwodnienia – zmiana niwelety DZ1, DZ10, dodatkowe wpusty na węźle LNG, korekty wpustów przy obiekcie W-10
 • Otrzymano uwagi do PW tom 3.2, 3.3. i 3.4 – analiza i wprowadzanie uwag
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w spotkaniach m.in. Rada Koordynacyjna.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW 4.3, 4.4 rew. 01, oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów (Tom 4.4 – UM Świnoujście, 9.2 – PKP PLK)
 • Przekazano do zatwierdzenia STWIORB D.01.03.02, D.01.03.01 oraz D.01.03.01a, D.07.07.0
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi IK do PW tom 5.1 rew. 00, 5.2.1 rew. 01, 5.2.2 rew. 01, 5.2.3 rew. 01, 5.2.4 rew. 01
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -wprowadzanie uwag IK i przekazano ponownie do akceptacji
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci
 • Opracowywanie przedmiaru robót – wprowadzano uwagi Wykonawcy do dokumentacji i przekazano ponownie do akceptacji

8. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB H.00.00.00 rew. 01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

9. Geotechnika

 • Otrzymano uwagi IK do Tomu 1.5 – trwa analiza i przygotowywanie stanowiska Projektanta do uwag
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

10. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi UM Świnoujście ws. uwag do zaproponowanych objazdów
 • W dn. 01.03.2022r. wysłano odpowiedź na uwagi zgłoszone przez IK i Zamawiającego – oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego w celu aktualizacji rozwiązań

11. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza i wprowadzanie uwag zgłoszonych przez UM Świnoujście do SOR – przygotowywanie stanowiska Projektanta do zgłoszonych uwag
 • Analiza uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKIA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022r.
 • Oczekiwanie aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym