wtorek 29/06/2021

Postęp prac za okres od 14.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKiA
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Uzgadniania przebiegu linii z PKP
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Opracowywanie opisu technicznego
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do uzgodnień
 • Udział w spotkaniach
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • Opracowywanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 • Monit wystąpień o pozyskanie opinii do odstępstw od warunków technicznych
 • Monit wystąpień o opinie do wniosku ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Przekazanie PAB do IK/GDDKiA celem zatwierdzenia
 • Analiza uwag wskazanych w Raporcie z Audytu BRD

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Zmiany wynikające z koordynacji międzybranżowej
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Przekazanie PAB do GDDKiA celem zatwierdzenia
 • Przygotowanie projektów do edycji finalnej, do wniosku ZRID

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z KODGiK ws. uwierzytelnienia map
 • Opracowanie map pod ZUDP
 • Opracowanie map do uwierzytelnienia
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej pod GPZ

4. Ochrona Środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Analiza uwag zgłoszonych do raportu ponownej oceny przez Inżyniera Kontraktu oraz GDDKIA Oddział w Szczecinie
 • Przygotowanie roboczych wersji wniosków derogacyjnych w zakresie prowadzenia prac w strefach ochrony bielika

5. Branża sanitarna

 • Wystąpiono do GEN GAZ ENERGIA o uzgodnienie projektu PB przebudowy sieci gazowej G2,
 • Wystąpiono do ZMPSiŚ o uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej kst1 na skrzyżowaniu z bocznicą,
 • Wystąpiono do spółek PKP o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wod-kan na terenach kolejowych,
 • Wystąpiono do ZWIK Świnoujście o uzgodnienie poprawionego projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnych tłocznych,
 • Wystąpiono do ZWIK Świnoujście o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowych,
 • Wystąpiono do UM Międzyzdroje o zgodę na lokalizację sieci gazowej w pasie drogi,
 • Wystąpiono do UM Świnoujście o zgodę na lokalizację przepustów dla wody w pasie drogi,
 • Odbyła się rada techniczna z GAZSYSTEM w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego wersja 2,
 • Otrzymano protokół z uwagami GAZSYSTEM do 2 wersji projektu budowlanego,
 • Otrzymano analizę hydrogeologiczną dla ujęcia Odra, przekazano do IK oraz ZWIK,
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Przygotowanie projektów do wydania na ZRID
 • Przekazano uzupełnienia do operatów wodnoprawnych

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wykonywanie zmian wynikających z uwag ENEA do tomu V/1
 • Przygotowywanie opisów i rysunków do wydruku
 • Rozmowy z ENEA ws. rozwiązań WN110 i dojazdu do GPZ Warszów
 • Planowanie przekazanie PAB do IK/GDDKiA celem zatwierdzenia

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wydano dokumentację do uzgodnienia z PKP PLK.
 • Odpowiedzi do IK – księga uwag

8. Geologia

 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań)
 • Badania laboratoryjne cd.
 • Opracowywanie DGI cd.
 • Opracowanie, przekazanie  OG

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Analiza i wprowadzanie uwag zgłoszonych do przekazanej wersji Projektu budowlanego przez Inżyniera Kontraktu

10. Geotechnika

 • Wkład do informacji BIOZ

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do Planu działań ratowniczych