środa 23/11/2022

Postęp prac za okres od 14.11.2022 r. do 20.11.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800, km 16+300

 • Magazynowanie materiałów – materiał nasypowy

Szacunkowa ilość 28 749,37 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – trwają prace przy części podziemnej elementów 14 i 15 – duża ilość niewybuchów

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano 3 %

2. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 12 500 m³.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 5+300 – 5+800
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 14 500 m³.

4. Wymiana gruntu

 • km 10+070 – 10+690

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpory P1 i P2 – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 120 m².

2. Wykop – obiekt W-3 – szacunkowa ilość 500 m³.

3. Zbrojenie porzenic – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 0,50 T.

4. Betonowanie ciosów – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 12 szt.

5. Szalowanie skrzydeł – obiekt W-08 – szacunkowa ilość 80 m².

6. Betonowanie skrzydeł 2 szt. – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 30 m³.

7. Zbrojenie ścian Podpora P3 – obiekt W-9- szacunkowa ilość 40 T.

8. Beton ściany segment 8, podpora P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 118 m³.

9. Zbrojenie ław fundamentowych P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 40 T.

10. Betonowanie ław fundamentowych P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 190 m³.

11. Beton ścian P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 70 m³.

12. Szalunek korpusu L1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 180 m².

13. Betonowanie fundamentów podpór P3, L3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 110 T.

14. Przygotowanie platformy pod palownicę DSM – obiekt E-13 – szacunkowa ilość 700 m².

15. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

16. Zasypka fundamentu podpory P5 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 150 m³.

17. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpory P4 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 300 m².

18. Beton wyrównawczy fundamentu podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 24 m³.

19. Beton filaru podpory P4 (zewnętrzny i wewnętrzny) – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 44 m³.

20. Rozkucie głowic pali podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 1 kpl.

21. Zbrojenie fundamentu podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 5 T.

22. Beton podpory P1 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 120 m³.

23. Zbrojenie ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 1 T.

24. Beton filara podpory P2 (wewnętrzny) – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 9 m³.

25. Beton korpusu P1 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 80 m³.

26. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 T.

27. Beton fundamentu podpory P2, P3 (1 segment) – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 49 m³.

28. Beton oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 24 m³.

29. Zbrojenie wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-8 – szacunkowa ilość 0,20 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki – układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 13+500

 • Wyl188 – wp188; L = 19,60m
 • Wyl191 – wp191; L = 15,70m
 • Wyl192 – wp192; L =15,10m
 • Wyl206 – wp206; L = 17,40m

2. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki – Układy kanalizacji deszczowych:

 • kd41 [kd41.1 – kd41.2] L = 22,50mb,
 • kd42 [kd42.1 – kd42.2, kd42.4 – Wp42.2] L = 19,50m, 6,0mb
 • kd54 [kd54.4 – kd54.5, kd54.5 – Wp54.5;, kd54.5 – Wp54.5P]; L = 28,50, 2,50, 15,50mb

3. Wodociągi

 • Wodociąg W3; montaż hydrantów – 3 szt.
 • Wkp5 – montaż studni DN2000; S5.1 – 1 szt.

BRANŻA MELIORACYJNA 

1. Przepust PM3 – Przepust PM3 [HCPA-35] L = 46,35mb], wykonano montaż – szacunkowa ilość 46,35 mb.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 33 – zasypanie wykopu i zagęszczenie

2. Przebudowa kolizji Polkomtel 4 – wprowadzanie HDPE do studni, obsypywanie wykopów

3. Kanał technologiczny – od st 9 do st 10 ułożenie rur 110, 125

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Demontaż odłączonego gazociągu – wykonano

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie – ul. Ludzi Morza – wykonanie wykopu

2. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu

Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • W dn. 16.11.2022 otrzymano akceptację warunkową Tomu 1.1 i 1.2 rew. 03
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Przygotowywanie materiałów do wystąpienia o opinie do ZRID w zakresie DZ10
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Prace w ramach NA
 • Przygotowanie wydruków PW i ST wskazanych przez IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Przygotowanie i przekazanie danych do OWP dla DZ10
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10 i DZ9
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna

 • Przekazanie PW tom 4.3 po zmianach do Wykonawcy
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych w ramach NA
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Wysłanie pisma do Nadleśnictwa Międzyzdroje ws. uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN

6. Branża telekomunikacyjna

 • W dniu 15.11.2022 otrzymano uwagi PKP PLK do tomu 5.2.5
 • W dniu 14.11.2022 otrzymano uwagi IK do tomu 5.1.2

7. Melioracje

 • Aktualizacja rozwiązań dla DZ10
 • Prace nad operatem wodnoprawnym dla drogi DZ10

8. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – oczekiwanie na ostateczne ustalenia Wykonawcy z IK

10. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR