poniedziałek 22/03/2021

Postęp prac za okres od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Przygotowanie projektów PB – cd
 • Edycja i przekazywanie PB do oceny IK
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Przygotowanie nowego rozwiązania dla E-15P (E-3P) wg warunków technicznych z Gaz Systemu
 • Przygotowanie i wysłanie materiałów dla E-13 (E-2) do oceny przez RDOŚ
 • Analiza projektów pod kątem kolizji z infrastrukturą projektowaną w ramach inwestycji realizowanej przez Torpol na podstawie dotychczas otrzymanych materiałów.

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Uzupełnianie uwag dot. baz danych PODGiK
 • Analizowanie przekazanej linii rozgraniczającej, przygotowanie zgłoszeń uzupełniających i zawiadomień stron.

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Przekazano poprawiony KIP dla drogi DZ9
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKIA do KIP dla DZ10
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Analiza funkcjonalności przejść dla zwierząt
 • Uzyskano odpowiedź z Nadleśnictwa Międzyzdroje dotyczącą pozostających fragmentów siedlisk miedzy linią kolejową a S3
 • Prace nad analizą akustyczną
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo od GAZSYSTEM w sprawie zgody na odstępstwo w zakresie odległości gazociągu DN800 od drogi S3,
 • Otrzymano pismo z ZWIK Międzyzdroje (pozwolenie wodnoprawne – zrzut z oczyszczalni)
 • Przekazano uzupełnienie mailowe dla PKP ZLK w sprawie pisma dotyczącego przejścia wodociągiem pod torami PKP,
 • Przekazano uzupełnienie mailowe dla PKP, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, w sprawie pisma dotyczącego przejścia wodociągiem pod torami PKP,
 • Wysłano pismo do PKP ZUD w sprawie właścicieli sieci na terenie PKP,
 • Informacja telefoniczna od PKP ZLK o przekazaniu spraw do PKP CRI,
 • Przekazano wzór pisma o opinię do odstępstwa do projektanta Europrojektu,
 • Analiza możliwości odprowadzenia wód z jezdni głównej poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe do rowów drogowych,
 • Obliczenia zlewni cząstkowych,
 • Przekazanie dodatkowych odwiertów dla gazociągów wysokiego ciśnienia.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Analiza warunków usunięcia kolizji
 • Wrysowanie tras przebudowy kolizji sieci ee. i srk na terenie kolejowym na podstawie PW otrzymanego od Torpolu
 • Koordynacja tras kabli zasilania i oświetlenia z pozostałymi branżami.

7. Branża telekomunikacyjna

 • Koordynacja międzybranżowa PB – punkty styku
 • Koordynacja międzybranżowa PB – obiekty mostowe
 • Koordynacja międzybranżowa PB – obiekty kolejowe

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG.

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Analiza projektów w zakresie układu odwodnieniowego (wprowadzenie dodatkowych układów rentencyjnych)
 • Opracowanie analizy w zakresie dodatkowego zrzutu wód na obszar siedlisk Boru Bagiennego.

10. Geotechnika

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG.

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu