środa 24/11/2021

Postęp prac za okres od 15.11.2021 r. do 19.11.2021 r.

1. Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Projektu Technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień m.in. ZDP – otrzymano odpowiedź, trwa analiza stanowiska ZDP
 • Wprowadzanie i uzgadnianie rozwiązań w zakresie CPR z UM Świnoujście zgodnie z poleceniem IK
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Oczekiwanie na stanowisko IK ws. Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na Protokoły z Narad Koordynacyjnych
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami w ramach ZRID
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID
 • Przekazanie wersji papierowej dokumentacji zgodnie z SP.30.10.00 i SP.30.20.00

4. Ochrona środowiska

 • Złożenie aneksu nr 1 do raportu w związku z uwagami RDOŚ do Urzędu Wojewódzkiego

5. Branża sanitarna

 • Przekazanie brakujących Projektów Technicznych do zatwierdzenia do IK m.in. Tom III/3.1 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Kontakt z UM Świnoujście ws. pisma o udzielenie informacji technicznej (parametry pracy, pozwolenie wp, dane wysokościowe) dla obecnie pracującego systemu odwodnienia ul. Ludzi Morza
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej, wewnętrznej naradzie koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na uwagi do Projektów Wykonawczych
 • Przygotowywanie materiałów do projektu technologicznego odwodnienia na czas prowadzenia robót w strefie ujęć

6. Branża elektroenergetyczna

 • Złożenie do przeglądu i zatwierdzenia przez IK Tomu 4.3 Budowa zasilania urządzeń
 • Wysyłka tomu 4.2 Przebudowa sieci SN i nN wł. ENEA Operator S.A. do uzgodnień w ENEA
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez ENEA tomu 4.1 Przebudowa sieci WN
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK Tomu 4.1 Przebudowa sieci WN
 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym Tom 4.4 Budowa oświetlenia drogowego – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Wprowadzenie uwag IK do projektów technicznych branży elektroenergetycznej – przygotowanie aktualizacji PT oraz stanowiska do uwag
 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym do Tomu 9.2 Przebudowa sieci SN i nN na terenie kolejowymi, 9.3 Przebudowa sieci sterowania ruchem kolejowym – wprowadzenie uwag PKP PLK

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny, niezidentyfikowane sieci)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji ORANGE, POLKOMTEL, TELKOL
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DBPG
 • Przygotowanie programu i planu dodatkowych badań dla obiektu W-09

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego i Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Geotechnicznego oraz dostosowanie zakresu PG do aktualnego podkładu drogowego

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi Projektantów sąsiednich odcinków/UM Świnoujście w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR – przygotowywanie stanowiska do uwag w celu ponownego przekazania do IK i Zamawiającego celem zatwierdzenia
 • Aktualizacja KSZR do obowiązujących wytycznych dotyczących oznakowania eksperymentalnego

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Aktualizacja PSOR do obowiązujących wytycznych dotyczących oznakowania eksperymentalnego