wtorek 24/05/2022

Postęp prac za okres od 16.05.2022 r. do 22.05.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiału nasypowego

Szacunkowa ilość 14 131 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 12+500 – 14+000
 • km 0+800 – 1+400

Szacunkowa ilość 3 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 0+000 – 0+300
 • km 5+200 – 5+350
 • km 4+150 – 4+200
 • km 4+850 – 4+950

Szacunkowa ilość 14 000 m².

3. Nasypy

 • km 4+100 – 4+800

Szacunkowa ilość 5 100 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zabezpieczenie nasypów/wykopów

 • Zabezpieczenie nasypów obiekt E18 (zabezpieczenie pasa rozdziału)
 • Zabezpieczenie wykopów obiekt W-10, podpora P3 JP, JL

Szacunkowa ilość 142 m².

 • Wykonanie platform pod ściągi E18 – wykonane w 95%.

2. Mur S7

 • Pogrążanie grodzic stalowych

Szacunkowa ilość 50 mb.

3. Mur S8

 • Pogrążanie grodzic stalowych

Szacunkowa ilość 100 mb.

4. Dostawa materiału

 • Dostawa zbrojenia – W-10
 • Dostawa zbrojenia – W-09

Szacunkowa ilość 70 t.

5. Wykop

 • Wykonanie wykopu podpora P1 w-17P
 • Wykop WD-04, podpora P2
 • Wykop WD-05, podpora P2

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

6. Zbrojenie fundamentu

 • WD-4 ława fundamentowa, podpora P1
 • WŁ-5 ława fundamentowa, podpora P3

Szacunkowa ilość 16 216 kg.

7. Beton podkładowy

 • Beton podkładowy WŁ-05, podpora P2

Szacunkowa ilość 15 m³.

8. Beton fundamentów

 • Beton ław fundamentowych WD-04, podpora P3

Szacunkowa ilość 72 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Montaż całego wodociągu W4 [częściowo wykopami otwartymi, częściowo jako uzbrojenie rur osłonowych/przewiertowych, montaż armatury] – wykonane w 90%
 • Dodatkowy przepust dla ZWiK Świnoujście Wkp4, L = 101,40m, metodą bezwykopową (przewiert)
 • Dodatkowy przepust dla ZWiK Świnoujście Wkp5, L = 76,60m, metodą bezwykopową (przewiert)
 • Wodociąg W2, odcinek NH2.1 – wz2.2, Dz160mm, L = 63,0m, metodą bezwykopową (przewiert)
 • Wodociąg W2, odcinek wz2.4 – wz2.5, Dz160mm, L = 96,0 m, metodą bezwykopową (przewiert)
 • Wodociąg W5 badania chemiczne i bakteriologiczne próbki wody – wyniki pozytywne

Szacunkowa ilość 159 mb.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych

 • Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange: 15, 33, Polkomtel: 17, 23, 28 – obiekt W9 (kontynuacja prac)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci trakcyjnej – WD-06:

 • Wymiana podwieszeń sieci trakcyjnej w celu usunięcia kolizji
 • Przewieszenie sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze
 • Profilacja i regulacja sieci trakcyjnej
 • Obniżenie liny uszynienia grupowego
 • Demontaż słupa trakcyjnego

2. Przebudowa sieci trakcyjnej – W-13:

 • Montaż dźwigara bramki oraz wysięgu przez dwa tory

3. Przebudowa sieci trakcyjnej – K-12:

 • Obniżenie liny uszynienia grupowego

4. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN10, SN11, SN21, OBCA SN1, OBCA nn6 oraz kolizje SN9A i SN9B kontynuacja prac – obiekt W9

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Wykonawczego tom 1.1 i 1.2 rew. 01
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – przekazano w rew. 02 do akceptacji Wykonawcy
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań w tym Planu Działań Ratowniczych
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Otrzymano drogą nieoficjalną wezwanie PGW WP do Raportu OOŚ dla DZ10 – oczekiwanie na oficjalne pismo Burmistrza Międzyzdrojów – analiza punktów wskazanych w wezwaniu

4. Branża sanitarna

 • Wysłano projekt PW rozwiązań zamiennych przebudowy KS do PKP
 • Uzgodnienia mailowe i telefoniczne w GAZ-System w sprawie szczegółów rozwiązań technicznych w kontekście otrzymanych uwag
 • Analiza i wprowadzanie uwag od GAZ-System do PW
 • Przekazano mailowo do GAZ SYSTEM uzupełniony PW
 • Przekazano uzupełniony PW tom 3.2, 3.3, 3.4 do Wykonawcy
 • Kontakt telefoniczny z GEN GAZ ENERGIA w sprawie przyspieszenia uzgodnienia PBW
 • Kontakt telefoniczny z PKP Nieruchomości i PKP Energetyka w celu przyspieszenia uzgodnienia
 • Monit pisemny w sprawie przyspieszenia odpowiedzi na zaległe pisma do PKP Nieruchomości i PKP Energetyka
 • Przekazano projekt odwodnienia wykopów mailowo do ZWiK Świnoujście do uzgodnienia
 • Otrzymano uzgodnienie PBW przepustu WKp5 ze ZWiK Świnoujście
 • Bieżąca aktualizacja projektu kanalizacji deszczowej z uwagi na zmiany w branżach wiodących, ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 3.1 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Rada koordynacyjna

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.07.07.01
 • Wprowadzanie zmian w tomie 4.4 w związku ze stanowiskiem IK ws. wyjaśnień
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Otrzymano warunki przyłączenia dla urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN – trwa analiza
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK – trakcja)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza uwag IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)

7. Melioracje

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika –  w trakcie roboczych ustaleń z IK

8. Geotechnika

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.5 – przekazano w rew. 02 do akceptacji Wykonawcy
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

9. System zarządzania ruchem

 • Otrzymano stanowisko IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa i KSZR – trwa analiza

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.
 • Oczekiwanie na aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym