poniedziałek 23/08/2021

Postęp prac za okres od 16.08.2021 r. do 20.08.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Analiza opinii do Planu Działań Ratowniczych i wprowadzanie uwag IK
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Przygotowywanie i wysyłka odpowiedzi na wezwania ZUW w zakresie odstępstw od warunków technicznych
 • Oczekiwanie na weryfikację Planu Działań Ratowniczych
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Wykonanie opracowania projektu podziałów nieruchomości dla zakresu Miasto Świnoujście
 • Złożenie do MODGIK Świnoujście operatu z projektem podziału nieruchomości
 • Analiza materiałów do KZUDP

4. Ochrona środowiska

 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez GDDKIA do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Opracowanie Aneksu Nr 1 do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w związku z wezwaniem Wód Polskich
 • Analiza tymczasowych celów ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam opublikowanych przez RDOŚ w Szczecinie
 • Pisemne wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie o udostępnienie granic siedlisk w związku z opublikowaniem tymczasowych celów ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam

5. Branża sanitarna

 • Rada techniczna z GAZSYSTEM w sprawie opinii do odstępstw – otrzymano opinię gestora do odstępstwa ws odległości od projektowanego słupa WN,
 • Rada techniczna z GAZSYSTEM w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego – Gestor przekazał ustną informację o uzgodnieniu projektu – oczekiwanie na potwierdzenie pismem
 • Otrzymano postanowienie z UM Świnoujście o konieczności przesunięcia przepustu dla wody pod ul. Skandynawską,
 • Kontakt telefoniczny z GEN GAZ Energia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci gazowej – GEN GAZ Energia przekazał telefonicznie informację o schemacie postepowania ws likwidacji istniejącego przyłącza gazowego oraz uzgodnienia projektu ;
 • Koordynacja międzybranżowa,
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie budowy

6. Branża elektroenergetyczna

 • c.d. pozyskiwania danych do projektu technicznego i wykonawczego
 • Wykonywanie obliczeń konstrukcji słupów WN
 • Wykonywanie prac związanych z opracowywaniem projektu wykonawczego
 • Wprowadzanie zmian do PAB Tom IX.2  w związku z uwagami PKP PLK Wykonywanie obliczeń oświetleniowych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Prace projektowe w zakresie PW przebudowa sieci istniejących – kontynuacja
 • Przygotowanie pism do ośrodków geodezyjnych w następstwie występowania niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych

8. Geologia

 • Wprowadzanie korekt do opracowania DBPG wg uwag IK dot. DGI
 • Wprowadzanie korekt do opracowania DGI wg uwag IK

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Zaprojektowanie strefy przejściowej dojazdu do obiektu E-3P

11. System zarządzania ruchem

 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Oczekiwanie na stanowisko IK

12. Organizacja ruchu

 • Wysyłka PSOR do opinii