środa 26/01/2022

Postęp prac za okres od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

1. Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie kolejnych uwag Wykonawcy do dokumentacji
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 Projekt Konstrukcji nawierzchni
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID – otrzymano postanowienie RDOŚ
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Opracowywanie przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projekcie technicznym
  – poprawa po uwagach IK i ponowne przekazanie projektów technicznych obiektów do zatwierdzenia przez IK
 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Monitorowanie procedury KZUDP – oczekiwanie na protokół uzgadniający
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID – wysyłka zawiadomień o planowej wizji w terenie po wydaniu decyzji ZRID
 • Kompletowanie wersji papierowej związanej z czasowymi zajęciem nieruchomości w związku z realizacją inwestycji

4. Ochrona środowiska

 • Cd. sprawy bieżące
 • Otrzymano postanowienie RDOŚ
 • Przygotowywanie materiałów w zakresie DZ9 oraz DZ10 tj. aktualizacji KIP

5. Branża sanitarna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym – przygotowywanie stanowiska do uwag IK celem ponownego przekazania do zatwierdzenia
 • Uzyskano uzgodnienie PW kanalizacji sanitarnej tłocznej od ZWIK Świnoujście
 • Wpłynęło pismo ze ZWIK Świnoujście ws przepustu nr 5
 • Przekazano rozwiązanie studni kan. sanitarnej w rejonie DZ10 do zaopiniowania do IK
 • Poprawiono uwagi PSG do projektu budowlanego i wykonawczego – kontakt mailowy
 • Odbyła się rada techniczna z GAZ-SYSTEMEM w celu omówienia zaproponowanego przez Wykonawcę by-passu: wnioski: rozwiązanie uzyskało akceptację GS – odpowiedź pisemna w trakcie opracowania przez GS
 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym Tom 3.1 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – wprowadzenie uwag Wykonawcy
 • Aktualizacja rozwiązań projektowych w zakresie projektu kanalizacji deszczowej
 • Kontakt telefoniczny z GENGAZ ENERGIA w sprawie uzgodnienia projektu – uzgodnienie zostanie wydane po podpisaniu umowy
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociągowych – uzgodnienie wstrzymane do czasu wyjaśnienia lokalizacji przepustu 5 z GDDKIA
 • Otrzymano uwagi ws projektu robót geologicznych dla piezometrów ze ZWIK Świnoujście
 • Prace nad projektem wykonawczym sieci gazowej wysokiego ciśnienia
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Rada techniczna

Branża elektroenergetyczna

 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych tom 4.2 i 4.3 celem ponownego przekazania do zatwierdzenia
 • Analiza i przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych tom 4.4 celem ponownego przekazania do zatwierdzenia
 • Oczekiwanie na uzgodnienia przez UM Świnoujście tomu 4.4 dot. Oświetlenia
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW tom 4.1 rew. 01 oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny)
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK tom 5.2.1 Przebudowa sieci teletechniczna wł. TELKOL, 5.2.2 Przebudowa sieci teletechniczna wł. NETIA POLKOMTEL
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do tomu 5.2.3 Przebudowa sieci teletechniczna wł. ORANGE POLSKA S.A.
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do tomu 5.2.4 Przebudowa sieci teletechniczna niezidentyfikowanych gestorów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez gestorów sieci
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Edycja docelowej liczy egzemplarzy DGI i DBPG zgodnie celem przekazanie do IK wersji papierowej

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Wykonawczego rew. 01 po uwagach IK, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez IK zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

10. Geotechnika

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym Tom 1.5 Nośność i stateczność korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem – ustalanie preferowanych rozwiązań z Wykonawcą
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Opracowywanie przedmiaru robót
 • Analiza i wprowadzanie kolejnych uwag IK do Projektu Geotechnicznego tom III/10.3

11. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na odpowiedź UM Świnoujście ws. objazdów
 • Oczekiwanie na oficjalne uwagi Zamawiającego do Koncepcji KSZR oraz odniesienie się do stanowiska Projektanta do roboczych uwag Zamawiającego do KSZR (data wpływu 23.12.2021r.)

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (UM Świnoujście, UM Międzyzdroje, EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań