poniedziałek 24/05/2021

Postęp prac za okres od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKiA do wniosków o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez IK i Zamawiającego do materiałów do audytu BRD
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. Drogowej
 • Udział w spotkaniach m.in. Rada Techniczna nr 14, WPN, PKP
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • Opracowywanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 • Monit wystąpień o opinie do wniosku ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Udział w Spotkaniu z PKP PLK ZLK ws skrajni z PKP
 • Zmiany projektów przejść dla małych zwierząt po uwagach WPN – zarurowania rowów
 • Rozpoczęcie zmiany projektów dla W-9, W-10, W-13, WD-6, K-12 z uwagi na uzyskaną zgodę PKP PLK na obniżenie skrajni kolejowej
 • Przygotowanie i wysłanie PAB kładki K-12 do uzgodnień z PKP

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z MODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Przygotowanie protokołów przyjęcia granic i szkiców stanowiących załączniki do operatu
 • Opracowanie protokołów z czynności wyznaczenia punktów granicznych w terenie
 • Opracowanie protokołów przyjęcia granic nieruchomości do podziałów
 • Opracowanie map do uwierzytelnienia w KODGIK
 • Analiza danych w poszerzeniach zakresu
 • Aktualizacja baz w poszerzeniach w zakresie pow. m. Świnoujście

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego gdzie uzgodniono odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez WPN
 • Złożenie wniosku o decyzję środowiskową dla drogi DZ10

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano uzgodnienie PKP CRI dotyczące przekroczenia proj. siecią wodociągową ZWIK Świnoujście,
 • Otrzymano uzgodnienie PKP CRI dotyczące likwidacji istniejących przyłączy do likwidowanej nastawni,
 • Otrzymano informację mailową od ZWIK Świnoujście w sprawie zabudowy hydrantów,
 • Otrzymano informację mailową od ZWIK Świnoujście w sprawie wodociągu w ul. Wrzosowej,
 • Otrzymano uwagi IK do projektu przebudowy sieci wodociągowych,
 • Przekazanie materiałów do operatu wodnoprawnego,
 • Rada techniczna z GAZSYTSEM w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego,
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja wielobranżowa PZT do ZUDP i KZUDP
 • Wykonywanie przedmiarów

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wydano dokumentację PZT do ZUDP – koordynacja wielobranżowa
 • Wydano wstępne przedmiary TEL przebudowy

8. Geologia

 • Prace terenowe (wiercenia i sondowania) cd.

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Przedłożenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej wraz z operatem do organu.

10. Geotechnika

 • Zrewidowanie Projekt Geotechniczny
 • Zrewidowanie zakresu wzmocnień podłoża
 • Wydanie wytycznych do badań laboratoryjnych

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Wprowadzenie uwag do Audytu BRD i przygotowanie materiałów do ponownego przekazania Materiałów Audytu BRD